Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza sekwencyjna

  Analiza polegająca na testowaniu hipotezy statystycznej na podstawie —> próby,której liczebność jest ustalana w trakcie trwania —> eksperymentu. Do próbypobiera się kolejno (sekwencyjnie) po jednym elemencie i po każdej takiejczynności podejmuje się jedną z trzech decyzji: 1) przyjąć hipotezę zerową,2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania śledzące reklamy

  Typ badań reklamy prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje badańrynkowych. Istota b.ś.r. sprowadza się do stałej — w pewnym okresie — obser-wacji i określania wielkości różnych mierników informujących o skuteczno-ści —> kampanii reklamowej (np. wskaźniki świadomości reklamy, przychylnościwobec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASORTYMENT

  Zestaw produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki(fabryki, sklepy, banki itp.). Zestaw ten można opisać za pomocą kryteriów:szerokości a. (-> asortyment szeroki), głębokości (długości) a. (-> asortymentgłęboki) i -> zwartości asortymentu. Kryteria te określają domenę i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  analiza strategiczna

  Rodzaj analizy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa (organizacji), charakterystycznydla koncepcji zarządzania strategicznego, polegającej na wszechstronnym anali-zowaniu i konfrontowaniu wyników badania przedsiębiorstwa i jego otoczeniaw celu stworzenia podstawy do projektowania i realizacji długofalowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest jakościowy

  Dokument wystawiony przez producenta lub instytucję upoważnioną do ocenyjakości na podstawie przeprowadzonej analizy —> produktu. Zależnie od rodzajuproduktu a.j. jest wystawiany obowiązkowo lub na życzenie odbiorcy. A.j.alternatywny polega na stwierdzeniu, że produkt „spełnia wymagania" lub „niespełnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza swot/tows

  Metoda oceny strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa i poszczególnych dziedzinjego działalności (—> strategicznych jednostek biznesu), polegająca na rozpo-znaniu z jednej strony mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na tle jegogłównych konkurentów (—> analiza mocnych i słabych stron), z drugiej zaś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audymetr

  Urządzenie elektroniczne służące do pomiaru stopnia oglądalności programówtelewizyjnych w gospodarstwach domowych. A. umożliwia ocenę wielkościi struktury audytorium telewizyjnego, poznanie preferowanych stacji i pro-gramów, określenie czasu i pory największej oglądalności itp. Informacjeuzyskane za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

  Pierwsza faza procesu kształtowania —> koncepcji marketingowej funkcjonowa-nia i rozwoju przedsiębiorstwa, mająca na celu rozpoznanie bieżącego i przewidy-wanego układu czynników wpływających na decyzje dotyczące celów i —» strate-gii marketingowej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia a.s.m. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja

  Rodzaj publicznego —> przetargu, w czasie którego sprzedający może za swójtowar uzyskać najwyższą w danych warunkach —> cenę. Przedmiotem —» handluna a. są towary, których nie da się ujednolicić, wystandaryzować i dlatego niemożna ich kupować bez dokładnego obejrzenia. Transakcje na a. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

  Ocena aktualnego stanu i kierunków zmian zewnętrznych czynników kształ-tujących potencjalne możliwości działania przedsiębiorstwa (—» otoczenie mar-ketingowe), zmierzająca do ustalenia charakteru i rozmiarów przyszłego zapo-trzebowania na określonego rodzaju dobra materialne i usługi oraz warunków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry