Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CENA USŁUG

  Instrument —> strategii marketingowej, który z jednej strony jest kryteriumwyboru przy nabywaniu u. przez klientów, a z drugiej — czynnikiem okreś-lającym ekonomiczne efekty działalności przedsiębiorstw usługowych. Od-mienność istoty różnych u. sprawia, że używa się różnych określeń c.u., np.:c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NISZCZĄCA KONKURENTÓW

  Cena ustalana przez duże firmy, niezależnie od fazy cyklu życia produktu, napoziomie pokrywającym zaledwie koszty własne jego wytworzenia. C.n.k.używana jest jako instrument krótko- lub średniookresowej polityki zwięk-szenia -» udziału w rynku lub wejścia do innego sektora rynku. Jej stosowanie mateż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE PSYCHOGRAFICZNE

  Cele działań promocyjnych wyrażające dążenia przedsiębiorstwa do ukształ-towania określonych proporcji w strukturze potencjalnych nabywców, rozpa-trywanych ze względu na stadium przyswojenia przekazywanych przez firmęinformacji promocyjnych. W typowym przebiegu procesu przyswajania infor-macji wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEDUŁA GIEŁDOWA

  Oficjalny zestaw informacji giełdowych ogłaszanych po zakończeniu każ-dej —> sesji giełdowej. Zestawienie to obejmuje -» kursy giełdowe opracowanew formie tzw. notowań lub zestawień oraz liczbę zleceń kupna i zleceń sprzedażypapierów wartościowych, wolumen i wartość obrotu każdym walorem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd systematyczny

  Rodzaj —> błędu nielosowego, spowodowanego działaniem czynników staleoddziałujących na badane zjawisko. B.s. zwykle wzrasta wraz z powięk-szaniem —> liczebności próby. Do b.s., które szczególnie często występująw badaniach ankietowych, należą: —> błąd braku odpowiedzi, —> błąd opera-cjonalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL GŁÓWNY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Pożądany w przyszłości stan określonej wartości charakteryzującej najważniejszyw danym okresie aspekt działalności p. Wyróżnia się wiele rodzajów c, będącychpodstawą konstruowania systemów c. i wyznaczania cg. Są to m.in.: c. ekonomi-czne (stopa zysku, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet marketingu

  Element ogólnego budżetu (planu finansowego) przedsiębiorstwa, który dotyczymarketingu. Jest oparty na prognozie wszystkich kosztów wynikających z działańmarketingowych przedsiębiorstwa w ciągu miesiąca, kwartału, roku, a niekiedy2-3 lat. B.m. jest sporządzany w układzie kosztów bezpośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTER

  Rodzaj bezwalutowej wymiany handlowej występującej w obrocie między-narodowym w warunkach trudności płatniczych jednej lub obu stron biorącychudział w transakcji. Rozliczenia kompensacyjne z tytułu dokonanej —> transakcjihandlowej przyjmują postać „towar za towar" i dotyczą kontaktów handlowychpodmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE MARKETEVGOWE

  Cele wyrażające w określony sposób dążenia przedsiębiorstwa w odniesieniu dowybranego rynku zbytu. Cm. stanowią jeden z rodzajów —> celów funkcjonal-nych, wynikających z podziału głównego c. przedsiębiorstwa (—» cel głównyprzedsiębiorstwa). Cm. mogą być formułowane jako całościowe (np. —> udziałw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet promocji

  Wielkość środków przeznaczonych na —> promocję. B.p. obejmuje: środkifinansowe wydatkowane na wybrane media reklamy (tzw. above-the-line) orazczęść rozdysponowaną na pozostałe środki promocji (tzw. below-the-line).Wielkość b.p. można określić za pomocą różnych metod: pragmatycznych,zorientowanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry