Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CENA PODSTAWOWA

  Cena produktu ustalona w wyniku zastosowania określonej —> metody kal-kulowania i oferowana nabywcom w procesie sprzedaży. C.p. jest zamieszczanaw —> cennikach, na metkach towarowych i innych nośnikach informacji, wyko-rzystywanych do obowiązkowego publikowania c. produktów. Służy do ob-liczenia planowanej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

  Pieniężne wyrażenie wartości towaru, niekiedy częściowe, jeśli są stosowanekombinacje wymiany pieniężnej i niepieniężnej. C. przybiera różne określeniaodpowiadające danemu przedmiotowi wymiany: c, taryfa, opłata, czynsz,honorarium, wstęp, renta, prowizja, premia, odsetki, porto itp. C...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA POSTULOWANA

  Cena, za którą sprzedawca jest gotów sprzedać produkt. C.p. pokrywa sięz —> ceną sprzedaży, gdy transakcja dochodzi do skutku. Może się to wiązać zezmianą zakresu transakcji w zależności od tego, ile produktów w stosunku doprzewidywanej liczby udało się zbyć po tej c. C.p. jest zwykle przyjmowana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ELASTYCZNA

  Cena produktu, której wielkość jest kalkulowana przez sprzedawcę w zależnościod umiejętności negocjowania lub siły nabywczej kupującego. Stosowanie c. e.jest jednym ze sposobów —> wdrażania polityki cen w handlu wyrobamijubilerskimi, antykami, samochodami. Ce. są też powszechnie wykorzystywanena ->...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PSYCHOLOGICZNA

  Cena produktu, która wywiera szczególny efekt psychologiczny, wyrażający sięw jej łatwiejszej akceptacji przez nabywców. Zjawisko to, nie znajdujące częstopełnego i przekonującego objaśnienia, wiąże się ze specyficznym postrzeganiemc. przez nabywców jako: kalkulowanych przez sprzedawcę ze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA MINIMALNA

  Cena określana wg ustawowo ustalonej reguły jej kalkulowania w celu ogranicza-nia praktyk nieuczciwej —> konkurencji cenowej. Sprzedawca jest zobowiązanydo ustalania c. na poziomie pokrywającym koszty wytworzenia i określony(procentowo) zysk. Celem tych działań regulacyjnych jest zapobieganie stosowa-niu —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POLITYKI CEN

  Określone dążenia sprzedawcy, zmierzające do osiągnięcia zaplanowanej pozycjina rynku oferowanych produktów, których realizacja wymaga zastosowaniaodpowiednich metod ustalania cen. C.p.c. odnoszą się przede wszystkim do:założonej wielkości —> obrotu, oczekiwanej masy zysku lub stopy zysku, utrzyma-

  nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA SUGEROWANA

  Cena detaliczna, której wysokość jest ustalana zgodnie z opinią producentadanego produktu, przekazywaną detaliście w postaci —> cenników. C.z. jestformą wpływania na politykę c. wprowadzoną przez handel detaliczny, wykorzy-stywaną przez producentów w krajach, w których ustawowo ograniczo-no —> wiązanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NAJBLIŻSZEGO SUBSTYTUTU

  —> Cena nabycia produktu oferowanego na rynku, którego cechy i właściwościstanowią podstawę oszacowania pieniężnych kosztów i korzyści związanychz zakupem dobra substytucyjnego, dla którego sprzedawca ustala c. wg wartościekonomicznej dla klienta (—> kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dlaklienta)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POZYCYJNE

  Cele związane bezpośrednio z wyznaczaniem pożądanej pozycji przedsiębiorstwana danym rynku. Wyznacznikami pozycji są przede wszystkim: udział w rynku,wskaźniki dystrybucji, przedział cen lub średnia cena oferowanych przez firmęodmian produktu, wskaźniki obrazujące znajomość firmy (produktu)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry