Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CYKL HANDLU DETALICZNEGO

  Kolejność zmian instytucjonalnych rozwiązań w handlu detalicznym oparta naoscylacji, w której rezultacie w następnych fazach powtarzają się wcześniejszetrendy. Jest to jedna z hipotez wyjaśniających prawidłowości oraz warunkidługofalowych zmian instytucjonalnych form handlu. Prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cena zwyczajowa

  Cena nie zmieniana w długim okresie w wyniku potwierdzonego w praktycezałożenia, że nabywcy niektórych produktów chętniej akceptują ich modyfikacjęniż zmianę c. Gdy rosną koszty wytwarzania, wówczas sprzedawca wykorzystujetańsze komponenty lub zmniejsza ilość (objętość) produktu sprzedawaną podanej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL ŻYCIA PRODUKTU

  Okres, w którym —> produkt znajduje na rynku nabywców. C. rozpoczyna sięw momencie wprowadzenia na rynek pierwszej jednostki p. i trwa do czasuwycofania ostatniej. Najczęściej c.ż.p. składa się z czterech faz. W faziewprowadzania p. na rynek popyt i sprzedaż wzrastają wolno i wymagają silnegopobudzania. W...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów

  Działalność, funkcja, stanowisko pracy, dział, departament, jednostka gospodar-cza lub wyodrębniony zespół urządzeń wyróżniony w planowaniu (prognozowa-niu) kosztów i nakładów. Dla potrzeb szczegółowych analiz konieczne jestokreślenie wysokości przeciętnych zmiennych oraz stałych kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL ŻYCIA USŁUG

  Okres, w którym u. znajdują nabywców na rynku. W zależności od rodzaju u.okres ten może być długi (np. u. transportu morskiego), średni (np. niektóreu. turystyczne) lub krótki (np. niektóre u. kulturalne). Pojęcie c.ż. może dotyczyćcałej branży u., określonych rodzajów u., a nawet danej firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  centrum zysku

  Produkty, rodzaje działalności, rynki, które przynoszą przedsiębiorstwom nad-wyżkę finansową w stosunku do poniesionych kosztów i nakładów. Dziękianalizie wykorzystującej pojęcie c.z. można, choć nie bez trudności, wyodrębnićw przedsiębiorstwie/korporacji —» strategiczne jednostki biznesu (SBU)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dagmar

  Model wpływu reklamy na postępowanie nabywcy na rynku. D. jest skrótemangielskich słów: Defining, Advertising, Goals for Measured Advertising Results,oznaczających fazy kontaktu adresata z reklamą; nieświadomości, świadomości,zrozumienia, przekonania i działania. Model ten został opracowany w 1961...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ceny administrowane

  Ceny dominujące na danym rynku, ustalane na podstawie decyzji producentówalbo organów państwowych. Występowanie tej kategorii c. wynika ze wzras-tającej roli dużych firm (oligopoli) oraz wpływu państwa na cenotwórstwo.Przykładem ca. przez państwo są —» cena minimalna, —> cena maksymalnai cena...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PAKIETU

  Cena produktu ustalana w wysokości obejmującej łączną wartość produktupodstawowego i wybranego przez nabywcę oferowanego zestawu elementówwyposażenia dodatkowego i usług. C.p. jest szczególnie popularną formąstosowania —> cen zmiennych w sprzedaży detalicznej dóbr trwałego użytku.Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Podstawowe, długookresowe cele przedsiębiorstwa (organizacji), formułowanena podstawie wyników —» analizy strategicznej, określające jego aspiracjei dążenia jako całości oraz w odniesieniu do poszczególnych funkcjonalnychpodsystemów organizacyjnych (marketingu, produkcji, finansów, zarządzaniapersonelem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry