Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOBÓR KWOTOWY

  Rodzaj —> doboru nielosowego polegającego na narzuceniu struktury —> popula-cji na skład segmentacyjny —» próby. Liczebność segmentacyjną próby ustala się,mnożąc rozkład procentowy wybranych —> cech (tzw. zmiennych kontrolnychw —> populacji generalnej przez ogólną -» liczebność próby. Uzyskany w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA EPIZODYCZNEGO ZAKUPU

  Dobra o unikalnych cechach, które dla nabywców są ważniejsze niż cena, a na-wet czas wejścia w posiadanie. W opinii potencjalnych nabywców d. te niemają —> substytutów (np. prestiżowe samochody, dzieła sztuki, domy). Zde-cydowana większość d.e.z. to d. trwałego użytku, a także różne d. wyższe-go...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY

  Dobór, w którym każdy element -> populacji generalnej ma znane i okreś-lone —> prawdopodobieństwo dostania się do —> próby. Wśród metod d.l. wyróż-nia się: —> dobór losowy grupowy, —> dobór losowy prosty, —> dobór losowysystematyczny, —> dobór losowy warstwowy, —» dobór losowy wielofazowyi dobór losowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEALER WYŁĄCZNY

  Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo handlowe sprzedające na ściśle określonymobszarze rynkowym produkty firmowe jako ich jedyny oferent. Podstawądziałalności d.w. jest umowa o wyłączności, regulująca szczegółowe zasady orazwarunki sprzedaży produktów danej firmy w ramach wyodrębnionej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA KAPITAŁOWE

  Produkty użytkowane przez dłuższy okres, w którym zachowują swoją materialnąpostać; zużywają się stopniowo, przenosząc swoją wartość na wytwarzane przyich zastosowaniu dobra i usługi. Odtwarzanie i powiększanie stanu d.k. następujepoprzez inwestycje. Do d.k. zalicza się obiekty (budynki i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WARSTWOWY

  Jedna z metod —» doboru losowego polegająca na podziale całej —> populacjigeneralnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależ-nych —> prób w obrębie każdej warstwy. Podział populacji na warstwy musi byćrozłączny i wyczerpujący, a same warstwy muszą być jednorodne i różnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECENTRALIZACJA HANDLU

  Zjawisko przesuwania się i wychodzenia nowych ośrodków zakupu, zwłaszczaośrodków wielkopowierzchniowych, poza tradycyjne, centralne strefy handlowemiast. Podstawową przyczyną d.h. był niezwykle silny rozwój urbanistycznyi demograficzny przedmieść. Ponadto dodatkowymi przyczynami były: wzrostcen działek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOFAZOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na wylosowaniu w pierwszej faziewiększej —> próby losowej, którą poddaje się wstępnym badaniom ankietowym,a następnie w drugiej (lub dalszej) fazie losuje się w obrębie tej samej kategoriijednostek jedną lub więcej mniejszych prób losowych. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  decyzje marketingowe

  Decyzje podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa/korporacji w odniesieniudo celów rynkowych oraz w obszarze funkcjonalnym (pionie) marketingu, służąceosiąganiu tych celów. D.m. dzieli się na strategiczne, taktyczne i operacyjne(standardowe). D. strategiczne dotyczą wyboru celów strategicznychoraz —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOSTOPNIOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na kolejnym losowaniu zespołówjednostek coraz niższego stopnia powstających z podziału zespołów wyższegostopnia. Najpierw wybiera się —> jednostki losowania pierwszego stopnia składa-jące się z dużych zespołów —> jednostek badania. Następnie jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry