Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOCHODY OSOBISTE

  Dochody, które są pieniężnym wyrażeniem spożycia indywidualnego i oszczęd-ności, pomniejszone o podatki od dochodów. D.o. są konsekwencją podziałuspożycia na indywidualne i zbiorowe. Do d.o. zalicza się wynagrodzeniapieniężne, emerytury, renty, d. rolników ze sprzedaży produktów rolnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA WYŻSZEGO RZĘDU

  Dobra, które zaspokajają bardziej luksusowe potrzeby, tak że w miarę wzrostudochodów jednostki udział wydatków na d.w.rz., w stosunku do ogólnej sumywydatków, wzrasta. D.w.rz. charakteryzują się wysokim stopniem przetworzeniai wysoką jakością. Decyzje o zakupie d.w.rz. zależą w dużym stopniu odczynników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM DYSKONTOWY

  Duży sklep z artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi codziennegozakupu, w którym prowadzi się sprzedaż po znacznie obniżonych cenach, główniedzięki maksymalnemu obniżeniu kosztów własnych. Specyficznymi cechamirodziny d.d. (min. —> domy towarowe, —> hipermarkety, —> supermarkety) są:duża...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM HANDLOWY SPECJALISTYCZNY

  Sklep wielodziałowy z szerokim asortymentem (—> asortyment szeroki) ar-tykułów nieżywnościowych wchodzących w zakres dwóch lub więcej branż,z tym że jedna z tych branż obejmuje bardzo głęboki asortyment (—» asortymentgłęboki) towarów. —> Powierzchnia sprzedażowa d.h.s. wynosi 600-1999 m2.Profil...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dobra o nazwach rodzajowych

  Nazwa —> klasy lub kategorii produktów nie oznaczonych —> marką, a nawetnazwą producenta (np. „zupy", „butelki", „bandaże"), określanych też częstomianem „dóbr marki X". D.o n.r. sprzedaje się w prostych, pozbawionychdekoracji -» opakowaniach, unikając -» promocji. Pojawienie się d.o n.r. byłoreakcją na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM MAKLERSKI

  Przedsiębiorstwo maklerskie ustawowo upoważnione do prowadzenia publicz-nego obrotu papierami wartościowymi. Podmiotem prowadzącym d.m. (biuromaklerskie) może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka or-ganizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Przed przystąpieniem do pracyposzczególne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra okresowego zakupu

  Najczęściej d. trwałe nabywane po wielu porównaniach, oględzinach i kalkulac-jach (np. konfekcja, obuwie). Potencjalni nabywcy d.o.z. zbierają informacje

  0 nich z wielu źródeł, porównując jakość, cenę, zgodność z wymogami —> modyitp. Sprzedaż d.o.z. zależy w niewielkim stopniu od czasochłonności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONATORZY ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Aktywna część społeczeństwa, która swoim działaniem przyczynia się dowspierania działalności i rozwoju o.n. Są to inaczej sponsorzy, fundatorzy,sympatycy o. W zamian za przekazywane środki finansowe, środki materialne,pracę lub czas oczekują korzyści, np. rekompensaty finansowej w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA NIETRWAŁE

  Konsumpcyjne d. żywnościowe i nieżywnościowe, zużywane w jednym lub kilkuaktach konsumpcji. D.n. dzielą się na d. o stałych preferencjach konsumpcyjnych,które cechuje niska elastyczność popytu (np. mleko, chleb) oraz d. o zmiennychpreferencjach konsumpcyjnych, których zakup zależy w znacznej mierze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA CZĘSTEGO ZAKUPU

  Dobra bardzo często kupowane bez większego zastanowienia, ponieważ ichwłaściwości użytkowe są dobrze znane (np. pieczywo, prasa, proszki do prania).Kupujący pragną je nabywać przy jak najmniejszym wysiłku, tzn. najbliżejmiejsca zamieszkania lub zatrudnienia, w jednej placówce handlowej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry