Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Filtry reklamy

  Czynniki, które mogą zniekształcać sens, intencje i zamiary —> emitenta reklamy.F.r. wynikają z nieumiejętności „przełożenia" celów i założeń strategii marketin-gowej na dane hasło reklamowe, niedostosowania reklam zagranicznych dokrajowych uwarunkowań kulturowych, wyboru niewłaściwych — z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT DEMONSTRACJI

  Dążenie konsumentów do wyróżniania się na tle innych poprzez zakup i użyt-kowanie wybranych produktów i usług. Grupy wzorotwórcze konsumentóww kraju lub za granicą poprzez swoje preferencje i styl życia upowszechnionyprzez środki masowego przekazu lub osobiste obserwacje oddziałują na kształ-towanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment

  Metoda polegająca na badaniu zjawisk wywoływanych przez badającego w kont-rolowanych przez niego warunkach. Istnieją dwa rodzaje e.: laboratoryjny i natu-ralny. E. laboratoryjny jest przeprowadzany w sztucznych warunkach, które mająwpływać modyfikująco na zachowania osoby badanej. Natomiast e. naturalny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU

  Miara wrażliwości nabywców na zmianę cen w odniesieniu do danej ilościnabywanego produktu, wyrażona stosunkiem względnej zmiany ilości nabywane-go dobra do względnej zmiany jego ceny. Dla większości dóbr zależność ta jestodwrotnie proporcjonalna, o czym informują ujemne wartości liczbowe wskaź-ników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

  Rozszerzanie i zróżnicowanie działalności przedsiębiorstwa/organizacji nie-zyskowej w wyniku podjęcia się produkcji/sprzedaży nowego produktu nanowych rynkach. D. może też oznaczać nową konfigurację rynków zasi-leń przedsiębiorstwa, a nawet wyznaczanie nowych celów działania (rewizjęmisji firmy)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etykieta

  Nalepka, metka, przywieszka, szyldzik, —> banderola, która stanowi częśćwyposażenia —> produktu i zawiera informacje o produkcie i/lub sprzedawcy.Informacje te mogą być nanoszone na produkt metodami: drukowania, przy-szywania, naklejania, odciskania itp. Zależnie od zakresu umieszczonych infor-macji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja pionowa

  Rodzaj —> dywersyfikacji polegającej na pionowym różnicowaniu produktu,a więc wprowadzaniu nowych odmian tego samego produktu w odpowiedzi naróżnicujące się preferencje jakościowe nabywców (założenie o występowaniusubsegmentów na danym rynku docelowym). D.p. może też polegać na integracji(kooperacji)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktor

  —> Pośrednik hurtowy sprzedający towar danego producenta na warunkach kon-sygnacji. F. zajmuje się organizacją sprzedaży produktów producentów lokalnychna rynkach centralnych, w tym zwłaszcza na aukcjach sprzedaży. F. mogąnegocjować ceny powyżej ustalonego przez producenta minimum. Często teżudzielają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja pozioma

  Rodzaj —> dywersyfikacji polegającej na wprowadzaniu nowych (zmodernizo-wanych) produktów, przy wykorzystaniu istniejącej (pokrewnej) technologii,sprzedawanych za pomocą już istniejącego systemu dystrybucji dotychczasowegoproduktu. Ten typ d. wewnętrznej jest stosowany przez producentów produktów

  znanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cen

  Postępowanie producentów będące wyrazem zorientowania polityki c. na ma-ksymalizację zysku, polegające na celowym doborze klientów, którym oferuje sięprodukt po c. niższej od oferowanej innym. D.c. wymaga wyszukiwania segmen-tów rynku charakteryzujących się odmienną elastycznością popytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 207

  praca w formacie txt

Do góry