Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GlEŁDA ROLNA

  Rynek instytucjonalny płodów r. umożliwiający prowadzenie handlu dużymipartiami towarów wg ujednoliconych, ściśle określonych zasad i trybu. Istotą g.r.jest nieustanne ścieranie się podaży i popytu na produkty r., w wyniku czegokształtuje się zobiektywizowana w danym miejscu i czasie cena na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  funkcje handlu

  Zespół działań, czynności właściwych wymianie towarowo-pieniężnej, polegają-cych na zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Można wyodrębnić kilka głównychf.h., m.in.: 1) f. dystrybucyjną (doprowadzenie do zawarcia —> umowy kupna-sprzedaży i jej realizacji), 2) f. tworzenia różnych użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE MAGAZYNÓW

  Ogół czynności realizowanych w —> magazynach. Można wśród nich wyodręb-nić f.: 1) koncentracji zapasów (przyjmowanie dostaw, —> odbiór ilościowo--jakościowy dostawy, sortowanie, rozmieszczanie ftp.), 2) przechowywania(kontrolowanie temperatury, wilgotności, stanu jakościowego składowanychproduktów itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE MARKETINGU

  Zbiór czynności, które m. spełnia w stosunku do firmy, otoczenia rynkowe-go i społeczeństwa. Do najważniejszych f.m. można zaliczyć: 1) f. gromadze-nia informacji w celu wsparcia procesu decyzyjnego firmy; punktem wyjś-cia są —> badania marketingowe, na podstawie których tworzy się —> marketin-gowy system...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ NABYWCZY

  Część —> dochodów osobistych pozostała po odjęciu wydatków nietowarowych(podatków, opłat, składek ubezpieczeniowych, płatności na rzecz organizacjipolitycznych i społecznych) oraz ewentualnych oszczędności, która stanowipodstawę spożycia rynkowego. F.n. może być w danym okresie czy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ SWOBODNEJ DECYZJI

  Część —> funduszu nabywczego, która pozostaje po zaspokojeniu —> potrzebpodstawowych (utożsamianych często z —> minimum socjalnym). F.s.d. tworzysię z —> dochodów osobistych i powiększa wraz z ich wzrostem. Fundusz tenzasilają zwłaszcza dochody nadzwyczajne (niestałe), a w gospodarstwach rolnychdochody...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE DYSTRYBUCJI

  Zbiór czynności, których wykonywanie umożliwia efektywne rozmieszczenieproduktów na rynku i zaoferowanie ich finalnym nabywcom. F. d. możnapodzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje f. koordynacyjne, którezmierzają do zrównoważenia podaży z popytem na dany produkt pod względemilościowym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  funkcje giełdy

  Zadania oraz czynności g. w sferze rynku towarowego, rynku usług oraz rynkupapierów wartościowych. —> Giełdy kształtują rynek oraz regulują go tak, aby—> uczestnicy giełdy korzystali z udogodnień w prowadzeniu handlu. Dopodstawowych f.g. należy kształtowanie cen na podstawie relacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura

  Dokument będący rachunkiem wystawionym przez sprzedającego na towarysprzedane i wydane lub wysłane kupującemu, jak również za wykonane usługi.F. określa wysokość żądanej zapłaty, stanowi podstawę rozliczenia z odbiorcą--płatnikiem. W rozliczeniach bezgotówkowych opłacenie f. następuje za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA I OCHRONA KONSUMENTA

  Aktywne oddziaływanie na opinie, postawy i postępowanie konsumentów w celuukształtowania zasad społecznie racjonalnego zachowania się w procesie kon-sumpcji. E. nie może ograniczać się do zabiegów manipulacyjnych wo-bec —> konsumenta. Motywami skłaniającymi do rozwoju e.k. są np. nie-znajomość przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt

Do góry