Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Handel

  Forma wymiany towarowo-pieniężnej polegającej na kupnie w celu dalszejodsprzedaży. W ujęciu operacyjnym h. jest to zespół czynności doprowadzają-cych do przygotowania i zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, czyli czynnościodpowiadających poszczególnym —> funkcjom handlu. W ujęciu strukturalnymh. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY MERCHANDISINGU

  Zespół praktycznych działań i środków, za pomocą których kupiec osiąga przy-jęte cele merchandisingowe. I.m. można podzielić na cztery grupy: 1) i. zwią-zane z towarem, w tym głównie asortyment oraz zestaw usług towarzyszą-cych, 2) marża, jako cena usługi świadczonej przez firmę handlową, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURT WŁASNY PRODUCENTA

  Sposób realizacji działalności hurtowej (—» hurt) polegającej na wykonywaniuprzez p. towarów wszystkich funkcji spełnianych zwykle przez —> hurtownika.Funkcje te są realizowane z wykorzystaniem dwóch form organizacyjnych:1) biura sprzedaży (sales office) — zlokalizowanego w pobliżu głównych rynkówzbytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA SUROWCOWA

  Hurtowy rynek instytucjonalny wyspecjalizowany w handlu surowcami po-chodzenia rolnego i przemysłowego. Przedmiotem handlu na g.s. są z reguły takietowary masowe, jak: 1) surowce rolne — zboża, rośliny oleiste, kawa, juta,bawełna, konopie, sizal, kauczuk, żywiec wołowy i wieprzowy, skóry surowe

  1 wełna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  giełda zbożowa

  Rynek instytucjonalny, na którym spotykają się osoby chcące zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży. Spotkania odbywają się regularnie w wyznaczonym czasiei miejscu, są podporządkowane określonym normom i zasadom. Przedmiotemobrotu na g.z. są zboża (pszenica, żyto i jęczmień) oraz kukurydza i ryż. Zboża...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Najpowszechniejszy i najbardziej trwały podmiot gospodarujący o swoistychwłaściwościach, opierający swoją działalność na własnych środkach materialnychi sile roboczej swoich członków. W wymiarze podmiotowym g.d. tworzą jegoczłonkowie wraz z ich cechami społeczno-demograficzno-zawodowymi. W...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE POŚREDNIKÓW

  Ogół czynności realizowanych przez pośredników na rzecz poprzedzającychi następujących po nich ogniw w —> kanale dystrybucji. Pośrednicy realizują f.:1) transakcyjne (negocjowanie warunków umów, zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, przenoszenie tytułu własności, przejmowanie ryzyka itp.), 2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa strategiczna

  Grupa firm wyodrębnionych w ramach danego sektora ze względu na podobień-stwo realizowanych przez nie strategii rynkowych, a tam samym bezpośredniorywalizujących między sobą. Podstawowymi kryteriami porównawczymi strate-gii są: jakość produktu, stosowane technologie, stopień specjalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PROMOCJI

  Zadania spełniane przez promocję w procesie —> komunikowania się przed-siębiorstwa z rynkiem. Wyróżnia się f.p: 1) informacyjne — dostarczająpotencjalnym nabywcom stosownych danych, pozwalających na przełamaniebariery nieznajomości rynku; 2) pobudzające — zmierzają do wywołaniazamierzonych postaw i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GlEŁDA

  zczególny rodzaj —> rynku zorganizowanego (instytucjonalnego). Są to stałe,podporządkowane regulaminowi spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjekupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w ich zawieraniu. —> Przedmiotemrynku giełdowego mogą być papiery wartościowe, dobra materialne i —> usługi

  0...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt

Do góry