Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

  Podstawowa organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje inte-resy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnościwytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Do zadań i.p.-h. należą:inicjowanie i rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, koordynacja i pomocorganizacyjna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen w warunkach przetargu

  Metoda ustalania c. produktu jako elementu warunków transakcji oferowanychprzez przedsiębiorstwo przystępujące do przetargu, uzależniająca wysokość c. od 

  tego, jak konkurenci wyceniają swoją —> ofertę. Wykorzystuje się w tym celukoncepcję zysku oczekiwanego, wg której, jeżeli c. oferowana wzrasta, to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ PRODUKTU

  Zespół materialnych cech użytkowych (np. trwałość, niezawodność, bez-pieczeństwo eksploatacji, dostosowanie do antropometrycznych cech użyt-kownika) i emocjonalnych cech użytkowych (np. zgodność z modą, wartoś-ciami moralnymi, miernikami społecznego prestiżu), które decydują o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kalkulowanie cen wg konkurencji

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania —> polityki cen napostępowanie konkurentów. Zwykle są to k. niesformalizowane i prostsze od-> kalkulowania cen wg kosztów lub —> kalkulowania cen wg popytu. Najczęściejsą oparte na następującym rozumowaniu: „Skoro opłaca się innym, to i mnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ USŁUG

  Zdolność zaspokajania wymagań nabywców u. dzięki cechom, jakie ma usługa--produkt marketingowy. J.u. można rozważać w różnych aspektach w zależnościod przyjętego modelu. Np. A. Parasuraman, V.A. Zeithaml i L.L. Berrysformułowali model j.u., który identyfikuje w procesie dostarczania u. pięćmożliwych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg kosztów

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania -> polityki cen nakoszty wytwarzania produktów. Stosowanie formuły kosztowej jest wyrazem 

  ogólnego założenia, że c. produktu winna pokrywać koszty jego wytworzeniai sprzedaży oraz zaplanowaną wielkość zysku. Wyróżnia się dwa podstawowerodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jarmark

  Historycznie ukształtowana forma —> rynku lokalnego, na którym producencidwa, trzy razy w roku w ciągu kilku, a nawet kilkunastu dni oferowali dosprzedaży swoje wyroby pośrednikom lub konsumentom. Określenie j., po-chodzące z języka niemieckiego, rozpowszechniło się w Polsce zwłaszcza w tychmiastach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kalkulowanie cen wg popytu

  Metody ustalania c. stosowane w konsekwencji zorientowania —> polityki cen nawielkość zgłaszanego przez konsumentów zapotrzebowania na produkt i ichreakcje na wysokość c. Stosowanie formuły popytowej polega na wyznaczaniuc. produktu uwzględniającej wysokość i elastyczność p. finalnych nabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL GIEŁDOWY

  Rodzaj —> handlu polegającego na zakupie lub sprzedaży dóbr materialnych, usługoraz papierów wartościowych (dóbr zamiennych), w których uczestniczy wielusprzedających i kupujących. Cena w transakcjach giełdowych jest wynikiemukładu popytu i podaży. Najważniejsza cecha h.g. polega na tym, iż odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Image

  Pozytywny „wizerunek" produktu, przedsiębiorstwa, sektora, określonej or-ganizacji niezyskowej, a nawet osoby (np. polityka, działacza społecznego),tworzony w świadomości odbiorcy w wyniku takich działań marketingowych, jakwyposażenie i wyróżnienie produktu (ze względu na cechy łatwo zauważalneprzez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry