Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KANAŁ PIONOWO ZINTEGROWANY

  Typ —> kanału dystrybucji, w którym działalność firm występujących na różnychszczeblach jest koordynowana i kontrolowana przez jedną z nich. Integracja p.może być rezultatem: 1) —> dywersyfikacji pionowej, 2) fuzji lub zakupu przezjedną z firm podmiotów działających na kolejno wyższych lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kanał administrowany

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym koordynacjadziałalności firm na kolejnych szczeblach jest następstwem ekonomicznej lubadministracyjnej nadrzędności jednej z nich. K.a. powstaje wówczas, gdy znanana rynku firma, o silnej pozycji i prestiżu, uznanych umiejętnościach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIBALIZM PRODUKTU

  Wypieranie z rynku jednego p. przez drugi, który mieści się w tej samej —> liniiproduktów oferowanych przez producenta lub pośrednika. Zagrożenie wzajem-nym „zjadaniem się" p. występuje wtedy, kiedy nie są między sobą dostateczniezróżnicowane. Zagrożenie k. pojawia się przy —> rozciąganiu linii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  just-in-time

  Metoda organizacji —> dystrybucji fizycznej polegająca na eliminacji funkcjiprzechowywania zapasów i związanych z tym kosztów. Produkty potrzebne 

  odbiorcom są im dostarczane w wymaganej ilości dokładnie na czas planowanegoich wykorzystania w procesie produkcji lub sprzedaży. Eliminacja zapasówu odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA RYNKOWA

  Wyspecjalizowana jednostka społeczna lub gospodarcza tworząca zorganizowanącałość, realizująca określony zakres działań w procesie kupna-sprzedaży towarówi usług zgodnie z obowiązującym zespołem przepisów prawnych lub normobyczajowych (ujęcie podmiotowe). W ujęciu prakseologicznym i.r...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta

  Metoda ustalania c. wg popytu, polegająca na odtworzeniu przez sprzedawcęrachunku opłacalności, jaki stosuje klient, podejmując decyzję o zakupieniuoferowanego mu produktu. Rachunek ten sprowadza się zwykle do oszacowaniadodatkowych kosztów i korzyści pieniężnych związanych z zakupem porów-nywalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen linii produktów

  Metoda ustalania c. polegająca na odzwierciedleniu cech fizycznych lub jakoś-ciowych poszczególnych p., składających się na —> linię produktów. Ustaleniec. l.p. polega na wyznaczeniu —> zakresów cen, czyli przedziałów ich wielkościakceptowanych przez nabywców p. (np. zakres c. niskich, średnich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  Proces polegający na włączeniu się p. w działalność gospodarczą poza krajemmacierzystym. W prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych możnawyróżnić kilka faz ekspansji p. W początkowej fazie i. przedsiębiorstwokoncentruje się na własnym (macierzystym) rynku krajowym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  alkulowanie cen wg yield management

  Metoda ustalania c. wg popytu, stosowana przez firmy wykorzystujące —> róż-nicowanie cen. Metoda ta polega na stosowaniu takich kombinacji c. i ilościoferowanego produktu, które przynoszą maksymalny przychód w danym czasie.Jej istotą jest wykorzystywanie różnicowania c. w sterowaniu wielkością zapasudanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen „penetracji rynku"

  Ustalanie c. nowego produktu, przeznaczonego dla szerokiego kręgu konsumen-tów, w nawiązaniu do kształtowania się popytu pod wpływem niskiej c. po-czątkowej i intensywnej reklamy tego produktu. Niska c. początkowa mazniechęcić konkurentów do rywalizacji i ułatwić maksymalizację sprzedaży,a w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry