Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KANAŁ DYSTRYBUCJI

  Zbiór wewnętrznych komórek organizacyjnych producenta oraz zewnętrznychpośredników uczestniczących w procesie dostarczania wytworzonych produk-tów finalnym nabywcom.

  Łańcuch kolejnych ogniw (instytucji, osób), za których pośrednictwemdokonuje się przepływ jednego lub większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOG

  Uporządkowany spis produktów oferowanych do sprzedaży, towarów prezen-towanych na giełdach, targach lub wystawach, przedsiębiorstw działających nadanym rynku lokalnym, w danej branży czy sektorze gospodarki, ujęty w formieksiążki lub broszury (k. domu sprzedaży wysyłkowej, k. wystawienniczy, k. firm—...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KONTRAKTOWY

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym uczestnicyzawierają kontrakty szczegółowo ustalające ich zachowania w procesie wspól-nego kreowania rynkowej oferty produktu. Ustalenia kontraktów są znacznieszersze od zwykłych —> umów kupna-sprzedaży. Określają np. sposób znakowa-nia produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności

  Metoda ustalania c. produktu wg popytu, stosowana w celu ustalenia dlaproducenta takiej c, która maksymalizowałaby jego zysk. Wykorzystuje sięw niej ogólną zasadę —> kalkulowania cen wg popytu w powiązaniu z metodą—> kalkulacji ceny wg progu rentowności, obliczając: 1) ilość produktów, któremożna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI POLITYKI CEN

  Ustalenia związane z planowaniem -> polityki cen, odnoszące się do kształ-towania względnej wysokości c. produktów oferowanych określonym kręgomnabywców (—> segmentom rynku), wyodrębnionym wg kryterium osiąganychdochodów i reakcji na wysokość c. Wyróżnia się dwa podstawowe k.p.c:p. wysokich c. i p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KONWENCJONALNY

  Typ —> kanału dystrybucji, w którym uczestnicy zawierają transakcje napodstawie każdorazowo przeprowadzanych —> negocjacji. Po zrealizowaniutransakcji ich kontakty mogą być zerwane i nie odnawiane. Uczestnicy k.k. nienawiązują bliższej współpracy, prowadzą agresywne negocjacje, dążą do ma-ksymalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen „zbierania śmietanki"

  Ustalanie c. nowego produktu w nawiązaniu do kształtowania się popytu naprodukt nie napotykający w danym czasie na rynku bliskich substytutów. Produktwprowadza się na rynek ustalając wysoką c. początkową, zakładając, że kupią gokonsumenci, którzy zachowują otwartą postawę wobec nowości i są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcyw transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utoż-samiany z „nabywcą" lub „kupującym", ale jest tylko pokrewny w stosunku doterminów ogólniejszych „odbiorca", „kontrahent". Pojęcie to jest jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KORPORACYJNY

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym kolejne szczebleprodukcji i obrotu towarowego zostają prawnie, ekonomicznie i organizacyjniepodporządkowane jednemu kierownictwu. K.k. może powstać w wyniku roz-wijania przez producenta działalności handlowej lub przez handlowców działal-ności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kampania reklamowa

  Proces urzeczywistniania koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. K.r. obejmujeustalenia dotyczące celu reklamy, docelowych grup adresatów i ich charakterys-tyki, wyboru form i środków przekazu, wysokości niezbędnego budżetu,kontaktów z —> agencją reklamową i wybranymi mediami oraz —> oceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry