Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  koncentracja handlu

  Proces stopniowego powiększania obiektów oraz przedsiębiorstw handlowych,obserwowany w wielu krajach, który jest wynikiem postępu naukowo-technicz-nego, zmiany —» stylu obsługi klientów, wdrażania nowych instrumentów—> merchandisingu wizualnego oraz zmian innych elementów technologiisprzedaży. w praktyce k.h...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument

  Osoba fizyczna, która nabywa i spożywa —> dobra i -> usługi. K. dokonuje wyborudóbr i usług, kierując się swoimi —> preferencjami i dochodami, a takżeupodobaniami, przyzwyczajeniami i tradycjami. Cały splot rynkowych uwarun-kowań, w tym —> cena i inne warunki sprzedaży, wpływa na ostateczny zakup dóbri...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koncepcja marketingowa

  Całościowa projekcja działalności marketingowej danego przedsiębiorstwa lubjego wyspecjalizowanej części, oparta na założeniach ideowych marketingu, któ-ra obejmuje: cele działalności (—> cele marketingowe), ogólne wytyczne dotyczą-ce sposobu ich osiągania (—» strategia marketingowa) oraz kompozycję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konsument zbiorowy

  Instytucja społeczna występująca na —> rynku dóbr konsumpcyjnych i reprezen-tująca tam określony popyt związany z jej działalnością. K.z. może być szkoła,szpital, urząd, poczta, jednostka wojskowa, sąd itp. Instytucje te tworzą popyt nadobra i usługi potrzebne bezpośrednio reprezentowanej przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt horyzontalny

  Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na tym samym szczeblu.w k.h. mogą uczestniczyć: 1) pośrednicy tego samego typu (np. na szczeblu—» hurtu dwaj hurtownicy, na szczeblu —» detalu dwaj detaliści), 2) różnipośrednicy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kod identyfikacyjny

  Znak identyfikacyjny lub system oznaczania produktów za pomocą liter, cyfri innych znaków graficznych, będących nośnikami informacji o kraju po-chodzenia produktu, producencie i rodzaju produktu. Warunkiem pełnegowykorzystywania k. jest wyposażenie użytkowników w komputery i urządzeniaodczytujące (skanery...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja

  Zaspokajanie —> potrzeb jednostek, grup społecznych i społeczeństwa wraz zewszelkimi uwarunkowaniami, które — oddziałując wielokierunkowo — kształ-tują strukturę i wielkość k. Zaspokajaniu potrzeb odpowiada proces złożonyz działań i zachowań człowieka. Działania te i zachowania zmierzają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIENT POTENCJALNY

  Osoba fizyczna lub instytucja dotychczas nie dokonująca zakupu w danej firmie,ale będąca obiektem jej penetracji oraz oddziaływań marketingowych. Ogólniek.p. można podzielić na jednostki, które: 1) znają swoje potrzeby i wiedzą, jak jezaspokajać, 2) znają swoje potrzeby, ale nie wiedzą, jak je...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kanał bezpośredni

  Typ —> kanału dystrybucji złożony z dwóch szczebli: producenta i finalnychnabywców. W k.b. nie ma pośredników. Producent sam, na własny rachuneki ryzyko realizuje wszystkie —> funkcje dystrybucji. Za pośrednictwem własnych 

  służb sprzedaży dociera z produktami do finalnych nabywców. Organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIERY MARKETINGOWE

  Ścieżki awansu zawodowego pracowników zajmujących określone stanowiskazwiązane z działalnością marketingową. W przedsiębiorstwach planującychprzebieg k. zawodowych określa się wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności,a nawet pewnych cech osobowości, które trzeba mieć, chcąc pracować na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry