Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konsumpcja realna

  Rzeczywiste spożycie dóbr jednorazowego użytku, zakupionych lub wytworzo-nych we własnym —> gospodarstwie domowym, i rzeczywiste zużycie —> dóbrtrwałych. K.r. nie obejmuje dawnych zapasów dóbr ani tych dóbr, które zostałyzakupione, lecz jeszcze nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konsumpcja rynkowa

  Część —> konsumpcji indywidualnej, dzięki której ludność zaspokaja swoje—> potrzeby poprzez zakup różnorodnych —» dóbr i —> usług na —> rynku. K.r. jestnajbardziej powszechną formą zaspokajania potrzeb. W krajach wysoko roz-winiętych k.r. sięga 90% całego spożycia. K.r. jest miernikiem rozwoju:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja zbiorowa

  Część ogólnego spożycia, która obejmuje głównie usługi zbiorowe. Należą donich usługi z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, turystyki, komunikacji i łączno-ści. Infrastruktura i urządzenia biorące udział w świadczeniu usług zbiorowych sąz natury rzeczy słabo zindywidualizowane i zaspokajają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt wertykalny

  Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na różnych jegoszczeblach, np. producent i hurtownik bądź producent i detalista lub hurtowniki detalista. Przyczyny k.w. tkwią w samym procesie wymiany, w którymsprzedający i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komercjalizacja usług

  Przeobrażenie zasad funkcjonowania podmiotów świadczących u. i poddanie ichdziałaniom reguł rynkowych. K. dotyczy u. wykonywanych nieodpłatnie, którychkonsumpcja i świadczenie są finansowane przez budżet państwa. K.u. w Polsceodnosi się zwłaszcza do: u. oświatowych, które do lat 80. były w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konflikty w kanale dystrybucji

  Sytuacja, w której interesy wzajemnie powiązanych uczestników k.d. są narusza-ne niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i oczekiwaniami. Istnienie k.utajonego, niezależnie od przyczyn jego pojawienia się, nie musi oznaczaćwystąpienia zachowań konfliktowych. Np. niezgodność ról czy celów lubwywierana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komiwojażer

  Osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek lub jako przedstawiciel firmy—> sprzedaż bezpośrednią towarów poza jej siedzibą, często w rejonachznajdujących się w znacznej odległości. Podróżując, k. poszukuje i odwiedza—> klientów potencjalnych, prezentuje ofertę sprzedażową, informuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa

  Przedkładanie nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkuren-tów. Taki sposób kształtowania popytu na oferowany produkt jest jednakuwarunkowany zachowaniami ogółu podmiotów działających na danym rynku:nabywców, konkurentów, pośredników oraz instytucji wspomagających lubkontrolujących procesy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem

  Integralny element kompozycji —> marketingu-mix. W tradycyjnym, węższymznaczeniu obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorst-wo przekazuje rynkowi informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształ-tuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konstans promocyjny

  Element kampanii promocyjnej przedsiębiorstwa, względnie trwały w dłuższymokresie, decydujący o identyfikacji i tożsamości tego przedsiębiorstwa. Najważ-niejsze k.p. stanowią: ogólna idea i koncepcja promocji (reklamy), właściwy tylkodanemu przedsiębiorstwu „styl promocji" (np. styl kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry