Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  korporacja międzynarodowa

  Przedsiębiorstwo o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, prowadzące działal-ność na rynkach zagranicznych. Formami zagranicznej własności k. są najczęś-ciej: 1) oddziały zagraniczne — ściśle podporządkowane pod względem or-ganizacyjnym jednostce macierzystej, 2) filie zagraniczne, które są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty utraconych możliwości sprzedaży

  Rodzaj kosztów, zwanych też k. ukrytymi, których powstanie jest skutkiemniesprawności systemu —> dystrybucji fizycznej. Rachunek k.u.m.s. obejmujek. realizacji opóźnionych lub interwencyjnych dostaw oraz oszacowane potencjal-ne przychody utracone z powodu braku produktów, na które jest popyt,nieterminowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  korzyści jakościowe

  Satysfakcja nabywcy wynikająca z możliwości zaspokojenia określonej potrzebyw sposób odpowiadający jego indywidualnym preferencjom i wysokim wymaga-niom j. Jest realizowana głównie przez zakup markowych dóbr lub usług, którepod względem j. znacznie przewyższają przeciętny poziom występujący nadanym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty dystrybucji

  Nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie dostar-czania produktów od wytwórcy do finalnych nabywców. K.d. obejmują k. pro-jektowania, funkcjonowania i kontroli wykorzystywanych —> kanałów dystry-bucji. W ich strukturze można wyróżnić k. ogólne zarządzania sprzedażą, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MAGAZYNOWANIA

  Nakłady wyrażone w pieniądzu, związane z utrzymywaniem własnych m., wy-najmowaniem powierzchni magazynowych, realizacją pomocniczych —> funk-cji magazynów (tzw. przerobu handlowego). Można wśród nich wyodrębnić:1) stałe k. utrzymywania m. — niezależne od wielkości przechowywanychzapasów oraz liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MARKETINGU

  Koszty obejmujące wszystkie k. działalności/działań marketingowych. Należą dok. okresowych (są zaliczane do okresu, w którym powstały). K.m. dzieli się nabezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich k.m., odnoszonych do każdegoproduktu lub ich grupy, należą m.in.: k. opakowań i magazynowania, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kontroling marketingu

  Dziedzina kontrolingu strategicznego i operacyjnego odnosząca się do ocenyrealizacji odpowiednio strategicznych i rocznych (krótkookresowych) planówmarketingowych. Niekiedy wyróżnia się też marketingową kontrolę wyników (expost) oraz —» marketing-audyt, zarówno w ujęciu strategicznym, jak i w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koszty obsługi zamówień

  Koszty związane z uzgadnianiem, przyjęciem i realizacją z. Obejmują one k.:wymiany informacji, przyjęcia —> zamówienia, sporządzenia dokumentacjiniezbędnej do sfinalizowania transakcji, sprawdzania wiarygodności kredytowejklienta, wystawiania faktury, ustalania i inkasowania należności, tworzeniai...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja indywidualna

  Część spożycia obejmująca dobra i usługi zakupione na rynku oraz dobra i usługipochodzące z samozaopatrzenia. Wielkość i strukturę k.i. kształtują posiadane—> dochody osobiste i oferta podażowa z uwzględnieniem cen. W gospodarcerynkowej k.i. jest odzwierciedleniem wysokości zaspokajanych —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja naturalna

  Zaspokajanie —> potrzeb konsumpcyjnych poza rynkiem; samozaopatrzenie. Dok.n. zalicza się: 1) k. produktów i usług wytwarzanych we własnych gospodar-

  stwach produkcyjnych (k. produktów żywnościowych wytwarzanych w in-dywidualnych gospodarstwach rolniczych), 2) k. produktów z ogródków dział-kowych i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry