Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LIDER OPINII

  Osoba prezentująca określone wzorce zaspokajania potrzeb, mogące być przed-miotem naśladownictwa i upowszechniania w danym —> segmencie rynku. L.o.cechuje relatywnie wysoki poziom samooceny, otwarty stosunek do świata,wysoki status materialny i społeczny, wszechstronna aktywność zawodowa,„pionierskie" i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

  Specyficzna forma umowy najmu (dzierżawy) środków trwałych, nieruchomości,dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, umożliwiająca leasingobiorcy korzy-stanie z nich po uiszczeniu określonej opłaty. Opłaty 1. obejmują część wartościprzedmiotu 1. oraz należne odsetki. W niektórych przypadkach przedmiot 1...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT KONSUMPCYJNY

  Rodzaj kredytu udzielanego przez bank w formie bezgotówkowej na określonyw umowie kredytowej cel — zwykle zakup dóbr trwałych. K.k. pełni funkcjęnarzędzia kształtowania popytu, środka oddziaływania na ogólną równowagęrynkową i instrumentu realizacji określonych założeń polityki socjalnej. W umo-wie o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER RYNKOWY

  Przywódca rynkowy, który konstruuje strategie zmierzające do powiększeniarynku (—> strategia lidera rynkowego) i wielkości sprzedaży poprzez wywołanienowych potrzeb, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie popytu. Swój—> udział w rynku umacnia i rozszerza nie tylko metodą strategii innowacji, lecztakże...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing finansowy

  Forma umowy 1., w której czas trwania jest zbliżony do długości okresuprzydatności do użytkowania przedmiotu umowy. Leasingodawca finansujezakup zamówionego przez leasingobiorcę wyposażenia (nowego bądź starego),a swój zainwestowany kapitał wraz z oprocentowaniem odbiera w postaci ratleasingowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU

  Kryteria podziału r. na —» segmenty. Podstawowymi k.s.r. —> produktówkonsumpcyjnych są konsument lub produkt. Wspólne cechy konsumentów jakokryterium s. wykorzystuje się w —> segmentacji demograficznej, —> segmentacjigeograficznej i —> segmentacji psychograficznej. Jeżeli k.s. jest produkt, touwzględnia się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing operacyjny

  Forma umowy 1., której czas trwania jest krótszy od okresu przydatności doużytkowania przedmiotu umowy. W okresie tym właściciel przedmiotu 1. możezawrzeć więcej niż jedną umowę l.o. Pozwala mu to na amortyzację przedmiotul.o. i odnoszenie pewnych korzyści. Ważną cechą l.o. jest ponoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DOŚWIADCZENIA

  Wykres obrazujący empirycznie stwierdzoną zależność (badania przeprowadzonepod koniec lat 60. przez firmę doradczą Boston Consulting Group) między 

  skumulowaną w całym okresie produkcji ilością wytworzonego produktu a wiel-kością kosztu jednostkowego. Z przebiegu k. wynika, że każde podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  Rodzaj statystycznej współzależności między wartościami jednej zmiennej (->ce-chy) a odpowiadającymi im średnimi wartościami drugiej zmiennej i odwrotnie.Wyróżnia się k. prostą (badanie współzależności między dwiema zmiennymi),k. cząstkową (badanie współzależności między dwiema zmiennymi przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koszty transportu

  Nakłady związane z fizycznym przemieszczaniem towaru z miejsca wysyłki domiejsca odbioru. K.t. mogą występować w postaci: 1) kosztu obsługi transpor-towej, gdy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi lub dzierżawionymi środkamit., 2) ceny za zakup obcych usług transportowych. O wysokości k.t...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry