Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LlNIA PRODUKTÓW

  Część —> klasy produktów, która składa się z —> typów produktów i obejmuje p.o podobnej zdolności zaspokajania pewnej —> potrzeby, przeznaczone dlaokreślonego —> segmentu rynku i sprzedawane w podobny sposób (np. 1. mebli,tapet). Termin bliskoznaczny pojęciu „grupa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  macierz ansoffa

  Zestawienie podstawowych opcji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorst-wa, wynikające z przedstawienia sytuacji problemowej w postaci dwóchalternatywnych par możliwości wzrostu sprzedaży: 1) wzrost w granicachdotychczasowego rynku lub przez wejście na nowy rynek zbytu oraz 2) wzrostprzy wykorzystaniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka

  Nauka i sztuka praktycznego działania, zajmująca się procesami sprawnegoi efektywnego sterowania fizycznymi przepływami —> produktów i informacjiod dostawców do przedsiębiorstw, wewnątrz przedsiębiorstwa, a stąd doklientów.

  Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing zwrotny

  Forma umowy 1. polegająca na sprzedaży przez właściciela określonego przed-miotu (najczęściej nieruchomości) przy równoczesnym zawarciu przez niegoumowy 1. z nabywcą. Nabywca staje się leasingodawcą, a poprzedni właścicielleasingobiorcą. Jest to forma 1. bardzo korzystna zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kupon

  Instrument —» promocji dodatkowej, upoważniający jego posiadacza do zakupuproduktu po cenie obniżonej o wartość tego instrumentu. K. są zazwyczajzamieszczane w prasie, dostarczane do mieszkań przez roznosicieli, przesyła-ne pocztą lub dołączane do innych towarów. Stopa zwrotu k. do sprzedawcy(—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencjonowanie marek

  Strategia marki polegająca na zawarciu umowy pomiędzy licencjodawcą-właś-cicielem —> marki a licencjobiorcą, zgodnie z którą licencjobiorca uzyskuje prawodo oznaczania swoich produktów m. licencjodawcy. Licencja może być: 1) wy-łączna — licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania jej innym osobomlub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kurs giełdowy

  Oficjalna cena walorów będących przedmiotem —» handlu giełdowego, ustalonana danej —» sesji giełdowej. Istnieją dwie metody ustalania i podawania k. na—» giełdzie: 1) metoda określania jednego średniego k.g. na danej sesji, wg któregozawarto większość transakcji oraz 2) metoda publikowania k., wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER KANAŁU DYSTRYBUCJI

  Uczestnik —> kanału dystrybucji zdolny do kontrolowania i wywierania wpły-wu na zmianę decyzji podejmowanych przez innych jego uczestników. O do-minującej pozycji 1. decyduje zazwyczaj jego wielkość, przewaga rynkowa,prestiż w danej branży, posiadany zasób dóbr niematerialnych, dostęp doinformacji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytoryczniei graficznie. K. jest podstawowym narzędziem pomiarowym znajdującymzastosowanie w takich metodach gromadzenia informacji, jak: —> ankieta,—> obserwacja, —» wywiad. Pytania w k. mogą mieć formę zdania pytającego,oznajmującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty utrzymania

  Pieniężna równowartość —> dóbr i —> usług zaspokajających —> potrzebykonsumentów i —> gospodarstw domowych. Wysokość k.u. zależy od ilościindywidualnie konsumowanych dóbr i usług oraz od ich ceny. K.u. dzieli się na:faktyczne i teoretyczne. Faktyczne k.u. opierają się na analizie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /936

  praca w formacie txt

Do góry