Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Macierz bcg

  Podstawowa metoda —> analizy portfelowej, opracowana przez specjalistówz firmy doradczej Boston Consulting Group. Ukazuje ona strukturę „portfela"analizowanych jednostek gospodarczych lub produktów ze względu na przewidy-waną —> dynamikę rynku (oś y) oraz —> względny udziału w rynku (oś x).Wydzielając...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  lojalność klienta

  Określony stan stosunku klienta do firmy go zaopatrującej (producenta, hur-townika, sklepu itp.) oparty na trwałości, długoterminowości oraz akceptacjioferowanych warunków zakupu dóbr lub usług. L.k., czyli jego „przywiązanie"do dostawcy (sprzedającego), jest wyrazem wzajemnego zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz fcb

  Model przedstawiający działanie reklamy w zależności od stopnia zaangażowanianabywcy w transakcję zakupu oraz charakteru argumentów użytych w reklamie(argumenty racjonalne i emocjonalne). Połączenie w m. dwóch wymiarów:myślenia (odczuwania) oraz zaangażowania konsumenta w zakup, umożliwiawyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOJALNOŚĆ WOBEC MARKI

  Skłonność konsumentów do stałego nabywania produktów danej —> marki, dziękiczemu firma może uzyskiwać istotne korzyści. Postawa taka może wynikać z:przekonania o zasadności zakupu produktów danej m. (np. ich niezawodności,nowoczesności), przyzwyczajenia (np. do określonych kosmetyków, papierosów)lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  macierz general electric

  Jedna z bardziej złożonych metod —> analizy portfelowej opracowana przez firmękonsultingową McKinsey and Co. Zakłada systemowe ujęcie zmiennych: atrak-cyjności rynkowej (branży) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa(—> strategicznej jednostki biznesu). Atrakcyjność branży (oś rzędnych)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOT

  Partia towarów przedstawiona do sprzedaży aukcyjnej. Jest to określona transzalicytowanych towarów będąca przedmiotem oceny w naturze przez zainteresowa-nych uczestników —> aukcji. Każdy 1. ma specjalną „metryczkę" z informacjamio towarze (pochodzeniu, gatunku, odmianie, cechach jednostkowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyn

  Miejsce przechowywania —> produktów.

  Jednostka organizacyjno-funkcjonalna wyposażona w środki techniczneumożliwiające przechowywanie produktów zgodnie z wymogami techno-logii przechowalnictwa i obowiązującymi przepisami. Do podstawowychfunkcji m. należą: przechowywanie zapasów, konsolidacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAŃCUCH DOBROWOLNY

  Forma zrzeszeń niezależnych detalistów w gospodarkach krajów wysoko roz-winiętych, inicjowana przez przedsiębiorstwa hurtowe, zwykle o charakterzebranżowym. —> Hurtownik koordynuje nie tylko zaopatrzenie stworzonej dob-rowolnie organizacji łańcuchowej, lecz także wspólną politykę cenową i promo-cyjną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makler

  Zaprzysiężony ekspert —> handlu giełdowego, który jako przedstawiciel —» domumaklerskiego przeprowadza w imieniu klienta transakcje kupna-sprzedaży de-wiz, papierów wartościowych. W większości przypadków m. działają tylko jakopośrednicy, choć czasem mogą również dokonywać transakcji na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz adl

  Metoda —> analizy portfelowej polegająca na badaniu struktury programuasortymentowego (—» portfela produktów) przedsiębiorstwa ze względu na dwiezmienne: fazę —> cyklu życia produktu i pozycję konkurencyjną firmy na rynkachposzczególnych produktów. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry