Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MAPA PERCEPCJI MAREK

  Dwuwymiarowa przestrzeń, w której osie układu współrzędnych obrazują istotne,z punktu widzenia wyobrażeń konsumenta, cechy (atrybuty) produktu mar-kowego. Odpowiadając na wyskalowane pytania, konsumenci ustalają miejscekażdej z badanych m. (-» marka) na tle m. konkurencyjnych. M.p.m. służy takżedo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing bezpośredni

  Niekonwencjonalne, interpersonalne kontakty sprzedawcy z nabywcą. Zarównow teorii, jak i praktyce m. nie ma zgodności co do treści znaczeniowej m.b. Stądjako synonimy m.b. są używane takie określenia, jak: dialogue m. (m. dialogu),datábase m. (m. oparty na rozbudowanej bazie danych o potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka

  1. Nazwa, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne, melodia lubich kombinacje, stworzone w celu oznaczenia produktu i odróżnienia go od 

  produktu konkurentów. Może, lecz nie musi, składać się z —> nazwy markii —> znaku marki. M. lub część m. objęta ochroną prawną staje się —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING GLOBALNY

  Działalność marketingowa przedsiębiorstwa będąca rezultatem przyjęcia orien-tacji globalnej (geocentrycznej). Globalizacja w m. polega na dążeniu dozaspokajania tych samych potrzeb nabywców w różnych krajach za pomocą tegosamego zestawu oferowanych wartości. Możliwość taką uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA MIESZANA

  —» Marka składająca się z —» marki producenta i —> marki pośrednika. M.m. jeststosowana wówczas, gdy: 1) duże przedsiębiorstwo dysponuje nadwyżkamizdolności produkcyjnych i, aby zintensyfikować sprzedaż, godzi się na opa-trywanie wyrobów także znakiem pośrednika (np. firma Michelin produkuje opo-ny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA POŚREDNIKA

  —> Marka nadawana przez dystrybutora. M.p. jest stosowana przez wielkieorganizacje hurtowe i detaliczne, a zwłaszcza przedsiębiorstwa filialne. Tensposób nadawania m. jest przeważnie następstwem integracji dużych przedsię-

  biorstw handlowych z mniejszymi producentami, dzięki czemu produkty opa-trzone m...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA PRODUCENTA

  —» Marka wytwórcy dóbr lub usług. M.p. podnosi prestiż przedsiębiorstwa, a takżezwiększa krąg jego odbiorców (—> wierność produktowi), co pozwala korzystaćz efektu skali. Dobra m. produktu umożliwia narzucanie pośrednikom wyższych—> cen. M.p. stosują najczęściej wielkie, renomowane przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA USŁUG

  —> Marka służąca identyfikacji usług sprzedawcy (lub ich grupy) i wyróżnianiuich spośród konkurencji. Ze względu na niemożność fizycznego oznakowania—> usługi, odbiorca rozpoznaje m.u. poprzez bezpośredni kontakt z materialnymiwarunkami jej świadczenia bądź też — pośrednio — dzięki środkom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER SPECJALISTA

  Makler giełdowy, który ustala w warunkach rynku zrównoważonego kurs dniadanego papieru wartościowego (—> kurs giełdowy) na podstawie zleceń dos-tarczonych ze wszystkich domów maklerskich będących członkami —> giełdy.Funkcja m.s. jest nadawana przez emitenta papierów wartościowych biurumaklerskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROMARKETING

  Zbiór działań, które polegają na obserwacji procesów marketingowych, aktywno-ści instytucji i osiąganych przez nie rezultatów z szerszej perspektywy, takiej jakkraj lub grupa krajów. W analizie uwzględnia się wpływ różnych czynników, jaknp. uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry