Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MARKETING SIECIOWY

  Jeden z niekonwencjonalnych sposobów —> promocji i —> sprzedaży osobistej,polegający na bezpośrednim dotarciu „sprzedawcy" (dystrybutora, —» dealera,agenta, —» akwizytora, —> komiwojażera, prezentera) do potencjalnego nabywcyi zawieraniu transakcji w formie zindywidualizowanych usług. Termin m.s.pochodzi od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWA KONTROLA BUDŻETOWA

  Kontrola, która polega na porównaniu faktycznych kosztów poniesionych przezfirmę na realizację danego wariantu —> strategii marketingowej z kosztamizaplanowanymi na ten cel. Pozwala ona upewnić się, czy zamierzone cele danejstrategii zostały osiągnięte. Kontrola tego typu może stać się także...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING SKONCENTROWANY

  Zespół działań, które polegają na skoncentrowaniu aktywności firmy w jednymlub najwyżej kilku wybranych segmentach rynku. Firma osiąga wtedy silnąpozycję w danym segmencie dzięki znajomości jego potrzeb i szczególnejreputacji, zdobywanej z biegiem czasu dzięki specjalizacji produkcji, —» dys-trybucji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing-mix usług

  Zintegrowane działania przedsiębiorstwa na —> rynku usług, obejmujące okreś-lone —> instrumenty marketingu. W ujęciu klasycznym m.-m.u. łączy czteryinstrumenty, tworząc tzw. kompozycję „4P": —» usługi, -> cenę usług, —> dys-trybucję usług oraz —> promocję usług. Nowsze podejścia do m.-m.u. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing niezróżnicowany

  Zespół działań, które polegają na skierowaniu jednolitej oferty do całego rynkui zignorowaniu odmienności segmentów tego rynku. Oferta uwzględnia to, copowszechne w potrzebach nabywców, a nie to, co odmienne. Opracowany produkti program marketingowy są kierowane do możliwie największej liczby nabyw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Zespół aktywnych działań skierowanych na podmioty otoczenia w celu kreo-wania satysfakcji i życzliwego stosunku do o.n. W realizacji swoich progra-mów marketingowych o.n. posługują się —> instrumentami marketingu, ta-kimi jak o. gospodarcze, ale z zachowaniem specyfiki ich stosowania w warun-kach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING MASOWY

  —> Strategia marketingowa zakładająca operowanie jednolitą kompozycją in-strumentów marketingowych (—> marketing-mix) na całym rynku. W przeciwień-stwie do strategii —» segmentacji rynku, m.m. nie opiera się na różnicachdzielących potencjalnych nabywców, lecz na ich cechach wspólnych. Pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING MIĘDZYNARODOWY

  Skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na —» rynkumiędzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia —> potrzeb nabywcówpoprzez proces wymiany odbywający się pomiędzy systemami społecznymiróżnych krajów. Działania te obejmują rozpoznanie potrzeb i oczekiwańnabywców, rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing-mix

  Kombinacja czterech podstawowych —> elementów marketingu: —> produktu,—> ceny, —> dystrybucji i —» promocji, na której opiera się każda —» strategiamarketingowa. Elementy te są też nazywane zmiennymi decyzyjnymi, ponieważfirma może odmiennie kształtować ich wielkości — zależnie od sytuacji rynkoweji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing

  Podporządkowanie wszystkich działań przedsiębiorstwa w sferze produkcjii obrotu towarowego podstawowemu celowi, którym jest zaspokajanie potrzebnabywcy. Termin „marketing" jest używany w wielu znaczeniach, przypisuje musię różny zakres i treść funkcjonalną, co znajduje wyraz w jego różnychdefinicjach. Wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt

Do góry