Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  marketingowy system decyzyjny

  Całościowe (systemowe) rozstrzygnięcia w kwestii rynku podejmowane przezkierownictwo przedsiębiorstwa na podstawie informacji uzyskanych z otoczenia.Zebrane informacje podlegają analizie, przetworzeniu i interpretacji z punktuwidzenia podejmowanych decyzji. Uzyskane dane powinny wyeliminowaćnietrafne decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWA ORIENTACJA SPOŁECZNA

  Zmiana orientacji marketingu ze spojrzenia na jednostkowy interes firmy naodpowiedzialność za sprawy ogólnospołeczne. Kierowanie się przedsiębior-stwa wyłącznie własnym interesem może wywołać szkody po stronie indywidual-nego konsumenta (pozorne innowacje) lub tworzyć trwałe zagrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING STRATEGICZNY

  Orientacja zarządzania marketingiem oparta na ogólnych założeniach -> za-rządzania strategicznego, polegająca na systematycznym śledzeniu i przewidy-waniu zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, przygoto-wywaniu odpowiednich scenariuszy i marketingowych planów działania orazich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWE BADANIA RYNKU

  Systematyczne gromadzenie —> danych oraz ich analiza w celu udoskonaleniaprocesów decyzyjnych dotyczących —> rynku. Przystępując do opracowania—> strategii marketingowej, kierownictwo firmy musi dysponować informacjami,które umożliwiają znalezienie odpowiedzi na pytania: co produkować, ile i kiedy,

  na jakim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG

  Zespół aktywności rynkowych odnoszących się do funkcjonowania podmiotówna —> rynku usług. Czynnikiem wyróżniającym m.u. jest specyfika —» usług jakoprzedmiotu transakcji kupna-sprzedaży, która wyraźnie odróżnia je od —> dóbrtrwałych. Specyfika ta wywodzi się z niematerialnego charakteru u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG PROFESJONALNYCH

  Zespół aktywnych działań rynkowych podejmowanych przez podmioty —> sek-tora usług specjalizujące się w świadczeniu —> usług określanych mianemprofesjonalnych. Do grupy u.p. najczęściej zalicza się u. bankowe, ubezpie-czeniowe, badawcze, architektoniczne, doradztwo: finansowe, prawne, ekonomi-czne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PERSONALNY

  System sposobów postępowania i zachowania przedsiębiorstwa zorientowanegona oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tegonastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak klientów, którychinteresy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa. Wg m.p.pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING WEWNĘTRZNY

  Działania przedsiębiorstwa służące stworzeniu takiego zespołu personelu, któryw sposób świadomy i umotywowany realizuje m. w praktyce. Do środkówsłużących osiąganiu tego celu można zaliczyć: politykę kadrową w przedsiębior-stwie, programy szkolenia pracowników, system motywacji do lepszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PRZEMYSŁOWY

  Zespół działań skierowanych na obsługę transakcji kupna-sprzedaży na —> rynkudóbr przemysłowych. Rynek dóbr przemysłowych obejmuje jednostki i organiza-cje, które kupują i sprzedają dobra do dalszej produkcji lub materiały niezbędne dofunkcjonowania instytucji. Przedmiotem transakcji na tym rynku są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING ZRÓŻNICOWANY

  Zespół działań, które polegają na skoncentrowaniu aktywności firmy w większo-ści segmentów przy opracowywaniu różnych ofert dla każdego z nich. Stosowaniem.z. zapewnia zazwyczaj większą sprzedaż całkowitą niż w przypadku m. nie-zróżnicowanego, ze względu na bardziej zróżnicowany asortyment...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry