Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  metody kalkulowania cen

  Procedury obliczania (wyznaczania) wielkości ceny na podstawie wybranejformuły (bazy). W działalności marketingowej wyróżnia się trzy podstawoweformuły: kosztową, popytową i konkurencyjną. W ramach każdej z nich możnawyróżnić wiele wypraktykowanych procedur szczegółowych, znajdujących za-stosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metody projekcyjne

  Zbiór technik badawczych służących do pomiaru cech jakościowych. Pytania lubbodźce skierowane do —> respondenta mają formę pośrednią. Respondent, oce-niając takie cechy, jak postawy, motywy, zachowania innych, przypisuje imnieświadomie swoje cechy. Jest to proces podświadomej projekcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe organizacje i porozumienia gospodarcze

  Jeden z elementów —> otoczenia marketingowego, w jakim działają przedsiębior-stwa na —> rynku międzynarodowym. Umowy, porozumienia, traktaty, zasadyi zalecenia formułowane przez te o., dotyczące obrotów zagranicznych, tworząuwarunkowania zewnętrzne działalności przedsiębiorstw, które muszą być przeznie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA IDEALNEJ MARKI

  Jedna z metod skalowania —> preferencji oparta na porównaniach m. produktówz m. najbardziej preferowaną przez konsumentów. M. najbardziej preferowanąjest hipotetyczna wartość produktu lub usługi w analizie uporządkowanychpreferencji. Marka ta stanowi tzw. idealny punkt na —> mapie percepcji w —> ska-lowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer produktu

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie p., a zwłaszcza za osiąganie celówmarketingowych związanych z danym p. w przedsiębiorstwie (korporacji) o zło-żonym portfelu p. (—> organizacja marketingu zorientowana na produkt); kierow-nik produktu. Współpracuje zarówno z komórkami funkcjonalnymi marketingu(np. ds...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marża brutto

  Miernik finansowy wskazujący wkład określonej jednostki obrachunkowej(produktu, grupy produktów, segmentu rynku, jednostki organizacyjnej) w po-krycie kosztów stałych i tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. M.b.występuje w formie kwotowej lub procentowej (w stosunku do przychodu zesprzedaży). Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer projektu

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za kierowanie pracami zespołuspecjalistów z różnych dziedzin, np. ekonomistów, inżynierów, projektantów,wyznaczonych do opracowania i przygotowania do wprowadzenia na ryneknowego produktu i/lub nowej działalności. Prace te obejmują kreowanie i ocenęidei nowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA HANDLOWA

  Cena pobierana przez hurtowników i detalistów za świadczone na rzeczsprzedawcy usługi związane z dokonywaniem —> obrotu towarowego. W ujęciurachunkowym stanowi różnicę między -> ceną sprzedaży a ceną zakupu towa-rów. W zależności od szczebla obrotu, na którym są dokonywane transakcje kupnai sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer rynku

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie o —> organizacji marketingu zorien-towanej na rynek za nadzór nad komórkami i jednostkami przygotowującymiprodukt adresowany do określonych grup odbiorców (r. docelowych), np.jednostkami produkcji; kierownik r. Współpracuje z komórkami funkcjonalnymizarządu (w tym z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA HANDLOWA BRUTTO

  Miernik opłacalności —> obrotu poszczególnymi rodzajami towarów oferowanychdo sprzedaży przez hurtowników i detalistów. W ujęciu rachunkowym m.h.b.stanowi różnicę między przychodem netto a wartością sprzedanych towaróww cenie zakupu. Informuje o kwocie przychodu niezbędnej do pokrycia kosztówhandlowych i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry