Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Naśladowcy cenowi

  Firmy, które decydują się na określanie wysokości cen na oferowane produkty,naśladując postępowanie firmy będącej przywódcą cenowym ( —> przywództwocenowe). Uznają bowiem, że ceny ustalone przez lidera mogą być korzystne takżedla nich, o ile zdołają sprzedać dostateczną liczbę produktów. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  motywacja pośredników

  Względnie stała dyspozycja p. do zachowań ukierunkowanych na zaspokajaniepotrzeb i realizację poprzez własną pracę cenionych wartości. Producencimotywują p. do możliwie największej aktywności w sprzedaży ich produktów.Stosują w tym celu bodźce pozytywne (np. wyższe —> marże, premie, —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjowanie cen

  Ustalanie c. produktu w procesie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy nabywcąa sprzedawcą, prowadzących do zawarcia satysfakcjonującej obie strony —> umo-wy kupna-sprzedaży. N.c. jest wykorzystywane zwłaszcza w obrocie dobramikapitałowymi oraz w transakcjach zawieranych z organizacjami handlu za-granicznego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA CENOWY

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dąży dozaspokojenia określonej potrzeby po jak najniższej cenie. Nie przywiązuje przytym wagi do marki produktu. Z taką postawą wiąże się gotowość do ograniczeniaosobistych preferencji dotyczących jakości produktu, związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA INSTYTUCJONALNY

  Organizacja nabywająca dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia potrzebwynikających z jej charakteru oraz przedmiotu działalności. Wśród n.i. wyróżniasię: przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicz-nego, jednostki budżetowe oraz organizacje i instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA KLUCZOWY

  Klient, który z uwagi na wielkość systematycznie dokonywanych w danymprzedsiębiorstwie zakupów stanowi dla firmy istotną wartość i jako taki wymagaszczególnie starannej, a niekiedy zindywidualizowanej obsługi marketingowej.Problem obsługi n.k. występuje w wielu dziedzinach gospodarki, a zwłaszczaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznieniezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegającywycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wycenyw krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywca markowy

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dążyprzede wszystkim do zaspokojenia osobistych preferencji i wysokich wymagańdotyczących jakości produktu i związanego z nim prestiżu. Posiłkuje się przy tymrynkową pozycją —> marki jako wyróżnikiem i gwarancją jakości produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Określenie istoty działalności przedsiębiorstwa ze względu na jego rolę i zasad-nicze funkcje spełniane na rzecz otoczenia. Określenie m. może dotyczyć stanuistniejącego (czym jest dane przedsiębiorstwo?) lub wyrażać dążenia przedsię-biorstwa (czym powinno być?). W drugim ujęciu poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PORÓWNAŃ THURSTONE'A

  Jedna z metod skalowania preferencji polegająca na porównaniach każdej markiz każdą. Oceny p. zestawia się w tablicy o liczbie wierszy i kolumn od-powiadającej liczbie badanych marek. Następnie tworzy się teoretyczny roz-kład p., z którego wyznacza się ostateczną skalę -> preferencji mającą wa-lor —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry