Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  oferta

  Formalna propozycja ze strony osoby lub przedsiębiorstwa dotycząca dokonaniatransakcji, wykonania pracy lub objęcia stanowiska. W o. są określone istotnewarunki przyszłej umowy (przedmiot, cena, warunki płatności, termin, miejscedostawy). Może być złożona ustnie lub pisemnie. W obrocie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT

  Wymiana dóbr lub środków pieniężnych między —» podmiotami rynkowymiw związku z zawieraniem transakcji kupna-sprzedaży. Termin używany w wieluznaczeniach, głównie dla odzwierciedlenia ilości lub wartości sprzedaży w jedno-stkach —> zbytu, —> hurtu lub —> detalu, a także w instytucjach finansowych(banki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  oferta refundowana

  nstrument —» promocji dodatkowej, polegający na zwrocie części zapłaty poprzedłożeniu dowodu zakupu. O.r. wykorzystuje się zazwyczaj w —> aktywizacjisprzedaży towarów „problemowych", relatywnie drogich (np. sprzętu radiowo--telewizyjnego, mebli, samochodów). Głównym celem o.r. jest odwrócenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja

  Metoda gromadzenia informacji, polegająca na dokonywaniu spostrzeżeń w spo-sób zamierzony, planowy i systematyczny w celu znalezienia odpowiedzi naokreślone i wyraźnie postawione pytania. Osoba prowadząca o. jest obser-watorem. Obiektem o. mogą być zarówno osoby, ich zachowania, jak i przed-mioty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE warunki dostaw

  Przepisy wydawane przez organy administracji państwowej lub szczegółoweporozumienia regulujące zasady i tryb postępowania przy zawieraniu, wykonywa-niu i rozliczaniu umów dostawy. O.w.d. regulują: 1) tryb zawierania, zmianyi rozwiązywania umów, 2) sposób określania w umowach przedmiotu transakcji,jakości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena efektów promocji

  Końcowy etap kształtowania programu promocyjnego przedsiębiorstwa, iden-tyfikujący uzyskane efekty i pozwalający na ewentualną modyfikację założeń 

  realizowanej kampanii na zasadzie sprzężenia zwrotnego. „Czysty" efektpromocji jest bardzo trudny do zmierzenia, ponieważ efekty działań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Pojemnik lub materiał (np. folia, papier), w którym umieszcza się produkt w celujego ochrony przy przechowywaniu i przewożeniu oraz ułatwienia dystrybucji.O. jest traktowane w marketingu jako: 1) składnik produktu lub 2) autonomicz-ny element —> marketingu-mix, zwiększający jego kompozycję do „5P".O...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena kanału dystrybucji

  Opinia o przydatności danego —> kanału dystrybucji w realizacji zadań dys-trybucyjnych firmy, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. O.k. przeprowadzasię, biorąc pod uwagę: 1) kryteria ekonomiczne (przepustowość k., kosztyhandlowe, nakłady inwestycyjne związane z jego budową, rentowność itp.),2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYW ZAPASÓW

  Wzorcowa wielkość zapasów ustalana na podstawie danych statystycznych o ichdostawach i sprzedaży (zużyciu) w okresach ubiegłych. Podstawą ustalania n.z. sądane charakteryzujące —> cykl dostaw, wielkość jednorazowej dostawy, wielkośći rytm sprzedaży (zużycia), —> zapas...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja

  Nabycie prawa do zakupu w przyszłości (o. cali) lub zobowiązanie się dosprzedaży w przyszłości (o. put) ściśle określonego towaru lub papierówwartościowych po cenie ustalonej i obowiązującej w momencie nabycia tychpraw. Każda o. ma swoją cenę wewnętrzną i cenę czasu. Sprzedający o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry