Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ORGANIZACJA MARKETINGU

  Układ i wzajemne zależności między stanowiskami pracy, komórkami or-ganizacyjnymi zarządu przedsiębiorstwa (organizacji niezyskowej) oraz jedno-stkami operacyjnymi, zajmującymi się wykonywaniem —> funkcji zarządzaniamarketingowego, a w ich obrębie działania i —> operacje marketingowe powstałew wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORIENTACJA MARKETINGOWA

  Działania (nastawienie, filozofia) podporządkowujące wszelkie czynności w sfe-rze produkcji i obrotu towarowego preferencjom klienta-nabywcy oraz rozwijającejego potrzeby. Przy takim podejściu działalność produkcyjna przedsiębiorstwa stajesię pochodną impulsów rynkowych. O ile dotychczas kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana funkcjonalnie

  Organizacja działalności marketingowej polegająca na grupowaniu jednorod-nych —> funkcji i/lub czynności marketingu w osobnych komórkach organizacyj-nych: departamentach, działach lub wyodrębnionych stanowiskach pracy (np.badań marketingowych, planowania produktu, promocji). Model ten jest na ogółstosowany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  osobowość przedsiębiorstwa

  Zbiór cech opisujących sposób postrzegania p. przez osoby z jego otoczeniazewnętrznego i wewnętrznego (klientów, akcjonariuszy, kooperantów, pracow-ników, lokalną społeczność itp.), kształtujących opinię o p., a przez to ułatwiającychlub utrudniających prowadzenie interesów. O.p. można rozpatrywać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana geograficznie

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza komórkami funkcjonal-nymi powołuje się operatywnych menedżerów regionów (rynków przestrzen-nych). Menedżerowie ci odpowiadają za sprzedaż produktów na tych rynkach(krajowych i międzynarodowych). Mogą, w zależności od potrzeb, rozwijaćwłasne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  osobowość sprzedawcy

  Zespół cech charakteryzujących sprzedawcę, stanowiących ważny komponent„sztuki" sprzedaży, które są wizytówką przedsiębiorstwa i często jednym z głów-nych kryteriów oceny przez potencjalnego nabywcę postrzeganych alternatyw(wariantów) wyboru i przesłanek decyzji zakupu. O.s. powinna wyrażać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana na produkt

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza komórkami funkcjonał-

  nymi są powoływani menedżerowie p. Menedżer p. formułuje strategię konkuren-cyjną p., opracowuje roczny plan marketingu, współpracuje z komórkamifunkcjonalnymi pionu marketingowego. W przypadku większego znaczeniajednego z p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszczędności

  Wszystkie środki pieniężne posiadane przez konsumentów i przechowywanew bankach, innych instytucjach powołanych do tej funkcji lub we własnym zakresie.O. cechuje płynność. Można je podzielić na o.: dobrowolne — tworzone z niezrealizowanego —> funduszu nabywczego lub przymusowe — powstałe w wynikupewnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana na rynek

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza sztabowymi (funkcjonal-nymi) komórkami marketingowymi podległymi wicedyrektorowi (wiceprezeso-wi) ds. marketingu występują menedżerowie r., odpowiedzialni za całość działańmarketingowych wobec danych rynków docelowych (segmentów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  operacje marketingowe

  Zbiór wszystkich przedsięwzięć, działań i czynności, związanych z osiąganiemcelów marketingowych przedsiębiorstwa, zarówno strategicznych, taktycznych,jaki rutynowych. Om. oraz wykorzystywane w nich zasoby (ludzkie, kapitałowe,techniczne i informacyjne), proces uzyskiwania efektów marketingowych i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt

Do góry