Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  pERCEPCJA SLOGANÓW REKLAMY

  Proces postrzegania, przetwarzania i przyswajania przez odbiorcę (adresata) treściprzekazu, zakodowanego w formie sloganu reklamowego. Jako wynik złożonych,psychicznych procesów percepcji i wartościowania informacji pojawia sięokreślona reakcja —» odbiorcy reklamy w postaci uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE KONSUMENTA

  Zespół czynników i warunków bezpośrednio lub pośrednio wpływających nazachowania i decyzje —> konsumenta. O. bliższe, czyli oferta dóbr i usług,infrastruktura konsumpcji w miejscu zamieszkania oraz oferta pracy przynoszącejdochód, wywiera wpływ bezpośredni. O. dalsze, tj. instytucje i normy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILOTAŻ

  Integralna część procesu badawczego (—> etapy badań marketingowych), w którejnastępuje sprawdzanie (testowanie) narzędzi badawczych (kwestionariuszy,materiałów pomocniczych). Celem p. jest ujawnianie i opisanie reakcji —> re-spondenta na poszczególne pytania —» kwestionariusza. P. powinien ujawnićsposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE MARKETINGOWE

  Zespół warunków, w jakich przedsiębiorstwo poszukuje szans opłacalnego działa-nia na rynku. Składają się na to wszystkie podmioty rynkowe (—> podmioty rynku),organizacje i różne czynniki, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa i jegorezultaty. Na rynku przedsiębiorstwo zderza się z zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY DZIELNICOWY

  Forma koncentracji sieci handlowo-usługowej o wyższym stopniu specjalizacjiznajdującej się w dzielnicy miasta (35-100 tys. mieszkańców) lub mieście średniejwielkości (do 250 tys. mieszkańców). Specjalizacja obejmuje zarówno artykułyżywnościowe o pełnym asortymencie, jak również artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA GIEŁDY

  Określony system powiązań oraz funkcjonowania stałych urządzeń g. i związa-nych z nimi organów. Elementem zorganizowania g. są także obowiązującenormy i zasady ( —> uzanse giełdowe), wg których odbywa się —> handelgiełdowy. Pod względem prawnoorganizacyjnym w praktyce międzynarodowejmożna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ośrodek handlowy

  Zgrupowanie różnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych (conajmniej 4-6 jednostek) prowadzonych zazwyczaj przez różne firmy, stanowiącecałość pod względem handlowo-asortymentowo-usługowym, budowlano-architek-tonicznym i organizacyjno-administracyjnym, przystosowane do kompleksowejobsługi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  organizacje KONSUMENTÓW

  Organizacje społeczne, które mają na celu ochronę —> konsumentów przednaruszeniem ich interesów przez różne podmioty gospodarcze. Program działania 

  o.k. obejmuje akcje edukacyjne, a udzielana pomoc polega na dostarczaniuinformacji o: towarach i usługach, ich jakości i cechach użytkowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA MACIERZOWA MARKETINGU

  Złożona, wielowymiarowa (macierzowa) organizacja działalności marketingowej(i z reguły pozostałej) przedsiębiorstwa, częściej korporacji. Stosują ją przedsię-biorstwa i organizacje niedochodowe (np. uniwersytety), które prowadzą zróż-nicowaną działalność, wytwarzają dużo zróżnicowanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE NIEZYSKOWE

  Organizacje, które nie zakładają w swym działaniu osiągania nadwyżki przychodównad kosztami i nie są zorientowane na generowanie zysku. Jeśli uzyskają dochodyz prowadzonej działalności, to przeznaczają je na dalszy rozwój o., nie dzieląc sięz innymi podmiotami wspomagającymi ich działalność (—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt

Do góry