Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  produkt anonimowy

  Produkt, na którym nie wymieniono producenta lub dystrybutora, względniewymieniono wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w jegowytwarzaniu. Typowymi p.a. są surowce i większość materiałów. Z uwagi nawiększe ryzyko związane z zakupem, p.a. są znacznie tańsze niż p. markowe,a zatem są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości konsumpcji

  Obiektywne, powtarzające się związki lub relacje stanów rzeczy i procesówzachodzących w rzeczywistości, zbadane i sformułowane przez badaczy orazprzyjęte przez środowisko specjalistów. P.k. są elementem zbioru p. ekonomicz-nych związanych z gospodarką towarową i mechanizmem rynkowym. P.k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawo grawitacji detalu

  Reguła ilościowa określająca wielkość strefy rynkowego oddziaływania dwóch—» ośrodków handlowych konkurujących ze sobą. Analogicznie do prawaoddziaływania dwóch „mas" w polu grawitacyjnym, p.g.d. określa proporcje,w jakich mieszkańcy miasta X położonego między dwoma dużymi ośrodkamihandlowymi A i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREMIE OD ZAKUPU

  Bezpłatne upominki rzeczowe, jakimi premiuje się zakup określonego produktu.P.o.z. mogą: 1) wywierać silny wpływ na wzrost sprzedaży tego produktu, 2) byćstosowane we wszystkich fazach cyklu życia produktu, 3) być „miniaturkami"promowanego produktu, 4) być dobrem komplementarnym w stosunku dopromowanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES USŁUG

  System czynności składających się na u., które zachodzą w określonym czasie.Identyfikacja i opisanie czynności wchodzących w skład p.u. mogą umożliwićwykrycie słabych punktów (punktów krytycznych) systemu, stwarzającychzagrożenie wykonania przez usługodawcę czynności w sposób nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZAKUPU

  Sekwencja —» decyzji konsumenta dotyczących nabywania dóbr i usług. Najczęś-ciej w p.z. wyróżnia się następujące fazy: uświadomienia potrzeby, identyfikacjisposobów zaspokajania potrzeby, oceny możliwości wyboru, zakupu i jego oceny.Podejmowanie decyzji o z. nie zawsze odbywa się w taki sam...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie usług

  Proces kreowania wizerunku u. lub organizacji usługowej na rynku. Polega nazaplanowaniu i zdobyciu pożądanej pozycji u. lub organizacji usługowej w świa-domości nabywców, uzyskaniu najbardziej korzystnego miejsca natzw. mapie preferencji konsumenta. W procesie p.u. wyróżnia się trzy etapy:pierwszy — polega...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt

  Jakiekolwiek dobro, usługa, organizacja, idea, miejsce, a także kwalifikacjei umiejętności człowieka oraz ich kombinacje, które można oferować na rynku,ponieważ zaspokajają określone potrzeby lub pragnienia. Dlatego p. jest takżeokreślany jako zbiór korzyści dla nabywcy p. P. można rozpatrywać na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  późna większość

  Grupa biernych konsumentów, którzy późno przyswajają nowości i naśladująpostępowanie większości. Są to sceptycy akceptujący innowacje pod wpływemkonieczności ekonomicznej lub presji społecznej. P.w. słabo reaguje na —> pro-mocję, a zakupów dokonuje pod wpływem opinii osób, które wcześniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby podstawowe

  Rodzaj —> potrzeb, które wynikają z biologicznych wymagań organiz-mu człowieka, są obiektywne i powszechnie zaspokajane. P.p. to p. zaspokajaniagłodu i pragnienia, mieszkania, ciepła, światła i ubrania. P.p. cechuje inercjai silna komplementarność. Wśród p.p. wyróżnia się p. elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry