Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przywództwo cenowe

  Pozycja rynkowa osiągana przez jedną z firm (zwykle oligopolistycznych),umożliwiająca występowanie z inicjatywą zmian cen, do której to zmianydostosowują się inne firmy konkurujące w danym sektorze rynku (ustalają ceny naswoje produkty w relacji do cen przywódcy). Przywódcą cenowym zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA ZAMKNIĘTE

  Pytania z wyznaczonymi z góry możliwymi (dopuszczalnymi) odpowiedzia-mi, spośród których —> respondent ma dokonać wyboru. P.z. składa się z dwóchczęści: część podstawowa wskazuje przedmiot pytania, a część rozwijającazawiera możliwe odpowiedzi w postaci kafeterii lub skali. W zależności odzwiązków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia reklamy

  Zbiór różnych formuł, modeli i schematów, identyfikujących psychologiczneaspekty oddziaływania r. i opisujących sposoby zachowania się na rynku odbiorcyprzekazu reklamowego. Podstawę teoretyczną p.r. stanowi wiedza o postępowa-niu konsumenta, będąca coraz bardziej wyodrębniającą się z p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Rodzaj —> zniżki cen obliczanej od —> ceny podstawowej, udzielanej przezsprzedawcę pośrednikom lub nabywcom finalnym, którzy spełniają określonewarunki zakupu produktów. R. jest wyrażany jako procent ceny podstawowej,lecz niekiedy także kwotowo lub w postaci rzeczowej. W tradycji handlupolskiego i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  public relations

  Instrument polityki —> promocji, zmierzającej do kreowania, utrwalania i roz-szerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku ( —> image) przedsię-biorstwa. Ważną częścią „stosunków społecznych" przedsiębiorstwa z otocze-niem jest kształtowanie przychylnych, pozytywnych postaw opinii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT CAŁKOWITY

  Zniżka udzielana przez sprzedawcę, najczęściej pośrednikom, obejmująca przy-znane r.: —> rabat gotówkowy, —> rabat ilościowy, —> rabat terminowy i —> rabatpromocyjny. R.c. jest obliczany kolejno od cen uzyskanych po potrąceniunajpierw —> rabatu handlowego i każdego z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pułap ceny

  Maksymalna wysokość ceny oszacowana przez sprzedawcę, która może byćzaakceptowana przez nabywców z danego —» rynku docelowego. P.c. zależy odsplotu wielu subiektywnych czynników, którymi kierują się nabywcy i któreznajdują odzwierciedlenie w sumie korzyści, jakich oni oczekują od danegoproduktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetarg ograniczony

  Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniuprzetargowym jedynie ściśle określonych przedsiębiorstw, instytucji czy osóbfizycznych. Ograniczenia określa każdorazowo instytucja ogłaszająca p. W p.o.,zwanym też p. zamkniętym, mogą brać zazwyczaj udział tylko jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT GOTÓWKOWY

  Zniżka obliczana jako procent —> ceny podstawowej, przyznawana za dokonaniezapłaty w terminie krótszym od zwyczajowo stosowanego przez sprzedawcówudzielających kredytu kupieckiego. Wysokość r.g. zależy od terminu, na jakisprzedawca udziela kredytu i wyznaczonego okresu, w którym regulacjanależności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA FILTRUJĄCE

  Pytania, za pomocą których zostaje wydzielona podgrupa —> respondentów,którzy na dany, odcinkowy temat nie będą udzielali odpowiedzi lub będąwydzielone takie podgrupy respondentów, do których będą skierowane specjalne,oddzielne zestawy pytań. P.f. nazywa się niekiedy p. selekcyjnymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry