Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dywidenda

  Kwota wypłacana aktualnym akcjonariuszom. Płacona jest zazwyczaj kwartalnie, najczęściej w postaci gotówki, w zależności od liczby posiadanych akcji. W każdym momencie może zostać ogłoszona wypłata .specjalnych dywidend. Dywidenda może też mieć postać dodatkowych akcji.

  Dzień po ustaleniu prawa...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza papierów wartościowych: metoda oraz podstawowe zagadnienia

  Celem analizy papierów wartościowych jest selekcja i sklasyfikowanie aktywów finansowych pod względem jakości inwestycyjnej i oczekiwanej stopy zwrotu. Analityk papierów wartościowych wykorzystuje oczekiwania dotyczące stanu gospodarki oraz poszczególnych branż do prognozowania zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie

  Następuje, kiedy jedna firma kupuje wszystkie lub dostatecznie dużo akcji innej firmy by przejąć kontrolę nad jej działaniem. Przejęcia mogą być czyste lub mieszane. Czyste przejęcia to zaoferowanie za wyemitowane akcje całej sumy w gotówce lub wymiana akcji jeden za jeden przy wykorzystaniu akcji...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceny jakości akcji

  Podobnie jak ocena jakości obligacji, także ocena akcji skoncentrowana jest na ryzyku niezrealizowania oczekiwanych przychodów z inwestycji w dany papier wartościowy. Im wyższe jest prawdopodobieństwo otrzymania przewidywanego strumienia dywidend oraz wzrostu zysków, a także im silniejsza jest sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż

  Strategia finansowa, która wykorzystuje różnice kursów. Dawniej, kiedy przekaz informacji nie był tak szybki, polegało to na wykorzystywaniu różnicy kursów tej samej firmy na różnych giełdach. Wraz z pojawieniem się komputerów i przyspieszeniem przekazu informacji ten rodzaj arbitrażu został...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA PSYCHOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie przynależności do klas społecz-nych, stylu życia, zainteresowań, cech osobowości. Rodzaj -» segmentacjirynku, której punktem wyjścia jest —> konsument. Przynależność do klasspołecznych kształtuje preferencje konsumenta odnośnie do żywności i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZETELNOŚĆ POMIARU

  Ścisłość wyników uzyskiwanych przy powtarzaniu p. w tych samych warunkach.Wyniki rzetelne są pozbawione błędów przypadkowych (—> błąd przypadkowy).Do najbardziej znanych metod badania r.p. należą: metoda powtarzania p., metodap. równoległych, metoda połówkowa i metoda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA RYNKU

  Podział rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homoge-niczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazy-wane —> segmentami, które wyznaczają obszar ekspansji przedsiębiorstwai stanowią punkt odniesienia dla ustalenia —> rynku docelowego zbytu orazformułowania —> strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENT RYNKU

  Względnie jednorodna (homogeniczna) grupa konsumentów, do których kierujesię działania marketingowe, wyodrębniona w procesie —> segmentacji rynku napodstawie określonego kryterium lub kryteriów. Poprawnie wyodrębniony s.powinien spełniać kryteria: 1) mierzalności (możliwość uzyskania informacjio cechach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor usług

  Rezydualna część gospodarki, która obejmuje wszystkie gałęzie poza rolnictwemi leśnictwem (s. I) oraz przemysłem i budownictwem (s. II). Do s.u. (s. III) zaliczasię: transport i łączność, obrót towarowy, gospodarkę komunalną i mieszkaniową,ochronę zdrowia, oświatę, naukę, administrację, finanse...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 596

  praca w formacie txt

Do góry