Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja CMR

  Konwencja regulująca zasady, prawa i obowiązki stron umowy zarobkowego, drogowego vozu międzynarodowego. Określa również maksymalną odpowiedzialność przewoźnika : :-szczeń i e towaru powierzonego do przewozu do wysokości 25 złotych franków szwaj-La^soch za kilogram wagi brutto. Konwencja została...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - Konwencja Chicagowska

  Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictw cywilnym. Jest ona podstawowym aktem prawnym normującym międzynarodową działalność lotnictwa cywilnego, przyjętym do stosowania przez 188 państw członków Organizacji ICAO (Internationa; Civil Aviation Organization). Uwarunkowania prawne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Konwencja COTIF

  Podstawę prawną międzynarodowych przewozów kolejowych stanowi Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) podpisana w 1980 r. Integralnym elementerr tej Konwencji są przepisy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami - CIM.

  Konwencję tę stanowią kraje europejskie oraz kilka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja ADR

  Konwencja o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, podpisana została w Gene-we 30 września 1957 roku. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy konwencji są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2107 roku. Jeden z załączników konwencji (A) obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formuły handlowe INCOTERMS 2000

  Poznaliśmy już najważniejsze regulacje prawne normujące prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej. Pamiętajmy jednak, że każda usługa transportowa musi być prawidłowo rozliczona. Zastosowanie w tej kwestii znajdują formuły handlowe INCOTERMS 2000.

  INCOTERMS 2000 określają zakres...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /8 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - RID

  Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

  Regulamin określa:

  —    towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;

  —    towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz popisane do nich warunki (z uwzględnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja AETR

  Konwencja regulująca czas pracy załóg pojazdów ciężarowych w Europie, podpisana w Genewie 1 iipca 1970 roku, weszła w życie z dniem 5 stycznia 1976 roku. Zgodnie z zapisami Konwencji AETR, zwolnienie z jej stosowania dotyczy przewozu realizowanego:

  —    pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Umowa SMGS

  Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej - powstała w 195: « jako odrębne uregulowanie dla ówczesnych państw socjalistycznych Europy i Az; WNP, Chin i Wietnamu.Umowa SMGS określa 2 rodzaje szybkości przewozu: zwyczajne oraz pośpieszne. Umowa ta zawiera własne uregulowania dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Ustawa o czasie pracy kierowców

  Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie rracy kierowców z późniejszymi zmianami.

  Zgodnie z Art. 6 wspomnianej ustawy czasem pracy kierowcy jest czas od rozpo-zęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencje wiedeńskie

  Konwencja o ruchu drogowym oraz Konwencja o znakach i sygnałach drogowych zostaw sporządzone w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. Konwencje te nie dotyczą bezpośredn : przedsiębiorstw transportowych, niemniej zgodnie z ww. konwencjami ich strony zgodziły się na ujednolicenie podstawowych zasad ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry