Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sponsorowanie

  Instrument —> promocji i —> public relations, którego istotą jest subsydiowanieważnych lub atrakcyjnych — z punktu widzenia —> image firmy — dziedzin życia 

  społecznego: .sportu, sztuki, kultury, nauki, edukacji, ekologii itp. Wsparciefinansowe lub rzeczowe udzielane przez sponsora jest „nagłaśniane" w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereoreklama

  Rodzaj reklamy wykorzystującej równocześnie dwa lub więcej środków masowe-go przekazu, np. prasę i radio, kino i telewizję. Następuje w ten sposób„przerzucenie pomostu reklamowego", zwiększenie zasięgu i wzrost praw-dopodobieństwa przekształcenia audytorium przekazu reklamy w —> rynekdocelowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż

  Zespół organizacyjnych, technicznych, prawnych oraz finansowych czynnościprzedsiębiorstwa lub jego służb, związanych z odpłatnym dostarczeniem dóbr lubczęści usług do zainteresowanych podmiotów. S. jest jedną z podstawowychfunkcji marketingowych każdego przedsiębiorstwa wyrażającą jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy racjonalny

  —> Slogan reklamy apelujący do świadomości i logiką przytaczanych informacjiprzekonujący adresata r. do zakupu. S.r.r. zawiera zazwyczaj podstawowe dane 0 właściwościach produktu, jego parametrach technicznych i jakościowych, posiadanych atestach i świadectwach homologacji, długości okresu gwarancji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż bezpośrednia

  Odpłatne dostarczanie towarów bezpośrednio do miejsca zamieszkania klientabez pośrednictwa sklepu czy innych stacjonarnych obiektów handlowych. Abyzakupić towar, klient najpierw powinien otrzymać informację o aktualnej ofercieasortymentowej firmy handlowej, a następnie powinien podjąć decyzję i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja dostawy

  Działalność polegająca na organizowaniu przewozu d. oraz wykonywaniuwszelkich związanych z tym czynności. Spedytor — osoba fizyczna lub prawna— jest pośrednikiem transportowym oddającym ładunek do przewozu i/lubodbierającym go od przewoźnika. Działa na zlecenie właściciela ładunku, zaświadczone —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż obwoźna

  Metoda zaopatrywania ludności w dobra konsumpcyjne za pośrednictwemsamochodów-sklepów. Stosowana zwłaszcza w rejonach rozproszonego osadni-ctwa, rejonach trudno dostępnych, gdzie nie jest dostatecznie rozwinięta stała—» sieć handlowa. Samochody docierają do małych skupisk ludności wgokreślonego planu, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  —> Instytucja rynkowa, która zajmuje się organizowaniem procesu przemiesz-czenia towaru od dostawcy do odbiorcy. Proces ten obejmuje takie czynności, jak:przygotowanie ładunku do przewozu, sporządzanie dokumentacji transporto-wych, ubezpieczanie ładunku i załatwianie formalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż osobista

  Instrument —> promocji (—» promotion-mix), polegający na prezentowaniu ofertyfirmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celudoprowadzenia do zawarcia transakcji. Zakres s.o. w marketingu jest znacznieszerszy w stosunku do tradycyjnej s. Nie ogranicza się ona bowiem tylko do s.w sieci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spirala reklamy

  Zjawisko zmienności funkcji reklamy w poszczególnych fazach —> cyklu życiaproduktu na rynku. W fazie wprowadzania r. znajduje się w tzw. stadiumpionierskim, pełniąc głównie funkcje informacyjne. W fazie wzrostu r. przechodziw stadium konkurencyjne, w którym zasadniczym zadaniem staje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt

Do góry