Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  strategia preferencji

  Strategia oddziaływania na nabywców głównie poprzez wysoką jakość i do-stosowanie oferty do p. nabywców. Jest adresowana do tzw. —> nabywcówmarkowych, a więc osób przywiązujących dużą wagę do opinii, jaką cieszy sięmarka produktu lub firma. Tego rodzaju s. wymaga długotrwałego i kosztownegobudowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia me too

  Strategia formowania programu asortymentowego polegająca na wprowadzaniupseudonowości naśladujących obce produkty, które już zostały zaakceptowaneprzez rynek, lub na przejmowaniu z innych branż szczególnych cech produktów,dzięki którym zdobyły one uznanie rynkowe (np. papierosy „lights"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA COMMODITY

  Strategia marketingowa zmierzająca do uzyskania dużego —> udziału w rynkupoprzez —> konkurencję cenową i oferowanie szerokim kręgom nabywcówmasowo wytwarzanych, standardowych produktów, dostosowanych do potrzebprzeciętnego nabywcy.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia produktu

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących —> produktuna podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu organizacji. S.p.obejmuje zasady: kształtowania struktury p., —> asortymentu produktu, kształ-towania i wprowadzania na rynek —> nowych produktów, —> cyklu życia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia naśladowcy

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących dalszą pozycję na danym rynku i nie dysponujących zasobamipozwalającymi na podjęcie skutecznej walki z bezpośrednim konkurentem. N.,imitując postępowanie lidera w pełnym lub tylko ograniczonym zakresieobsługiwanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA DYSTRYBUCJI

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących dystrybucjina podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu przedsiębiorstwa.S.d. określa zasady współdziałania firmy z partnerami uczestniczącymi w roz-mieszczaniu jej produktów na rynku i oferowaniu ich do sprzedaży. Wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA CENA/ILOŚĆ

  Strategia oddziaływania na rynek oparta na zasadzie: „duży obrót — mały zyskjednostkowy". Jest adresowana do —> nabywców cenowych. Podstawowymwarunkiem skutecznej realizacji s.c./i. jest maksymalna redukcja jednostkowychkosztów wytwarzania i marketingu. Oznacza to daleko posuniętą standaryzacjęproduktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie cen jednostkowych

  Ustalanie c. produktu zgodnie z obowiązkiem nakładanym przez ustawodawstwocenowe na sprzedawcę, aby informował nabywcę o —> cenie jednostkowejproduktu, jeśli produkt jest oferowany w opakowaniach zawierających różneilości jednostek produktu. Umożliwia to nabywcy porównywanie c. za daną ilośćproduktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia

  Ogólna charakterystyka stosowanego lub planowanego sposobu osiągania okreś-lonego celu w złożonej sytuacji decyzyjnej. Miarą złożoności sytuacji są licz-ba i stopień współzależności zmiennych decyzyjnych. Formułowanie s. polegana wyodrębnieniu zmiennych o podstawowym znaczeniu, ich analizie i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym

  Oferowanie konsumentom tego samego produktu po identycznych cenach przezjednakowe kanały dystrybucji i wspieranego przez identyczne kampanie promo-cyjne we wszystkich krajach, w których działa dane przedsiębiorstwo (ujęciedosłowne). W praktyce pojawia się dylemat, które elementy —» strategiimarketingowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 209

  praca w formacie txt

Do góry