Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIA SEGMENTACJI RYNKU

  Strategia marketingowa mająca na celu zwiększenie skuteczności działań rynko-wych dzięki dostosowaniu kompozycji instrumentów marketingowych do prefe-rencji poszczególnych, względnie jednorodnych grup nabywców występującychna danym rynku (—> segmentacja rynku). W zależności od liczby segmentów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia przyciągania

  Rodzaj strategii promocyjnej, zmierzającej do wytworzenia i ciągłego pod-trzymywania dużego popytu finalnego poprzez adresowanie instrumentówpromocji do finalnych nabywców. Popyt stworzony dzięki s.p. wywołuje efekt„przyciągania" (ang. pulling) produktu od konsumenta do kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia nisz rynkowych

  Jeden z wariantów strategii konkurencji polegający na unikaniu konfrontacji nacałym rynku przez odkrywanie i zagospodarowywanie wąsko wyspecjalizowa-nych dziedzin działalności (specyficznych potrzeb i preferencji określonych grupnabywców), które z uwagi na ograniczoną pojemność i/lub wymagany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA EMPIRYCZNA

  Strategia, którą stosuje przedsiębiorstwo na podstawie zebranych doświadczeńwłasnych i/lub konkurentów, nie należąca do kanonu wiedzy marketingowej. Jejelementy mogą również pochodzić z obserwacji skutecznych zachowań marketin- 

  gowych przedsiębiorstw należących do innych sektorów. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia normatywna

  Rodzaj strategii przedsiębiorstwa tak ogólnej, jak i marketingowej, zdeter-minowanej wynikami analizy strategicznej. S.n. jest na tyle zweryfikowanaempirycznie, że należy do kanonu wiedzy strategicznej, w tym —> marketingustrategicznego. S.n. jest zalecana kierownictwu przedsiębiorstwa do stosowaniaw ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA LIDERA RYNKOWEGO

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących wiodącą pozycję na określonym rynku. L. dąży do utrzymania lubumocnienia zajmowanej pozycji rynkowej przez aktywne oddziaływanie na rynek(powiększanie rynku i intensyfikację popytu), politykę innowacyjną w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia penetracji rynku

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na zwiększaniu przychodów przezintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowymrynku zbytu. Wzrost sprzedaży może być realizowany przez: 1) wywoływaniezwiększonego zapotrzebowania ze strony dotychczasowych klientów firmy,2) przyciąganie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKETINGOWA

  W szerokim rozumieniu pojęcie to bywa utożsamiane z —> marketingowymizasadami postępowania. W rozumieniu szczegółowym odnosi się do określonegoprzedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części i oznacza system średnio-i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramydla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia popychania

  Typ działań dystrybucyjnych i promocyjnych, w których producent wykorzys-tuje personel sprzedażowy do oddziaływania na poszczególne ogniwa dystry-bucji, tj. hurt i detal. Głównym zadaniem promocji w s.p. jest „pchanie" (ang.pushing) produktu przez wybrane kanały rynku. S.p. zmierza do utrzymaniaefektu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKI

  Decyzje, środki i sposoby osiągania celów stawianych m. W szerokim ujęciuobejmuje: uzasadnienie „markowania", sponsorowanie m. (—> marka produ-centa, -> marka pośrednika, -> marka mieszana), ustalenie nazw i symboli m.(—» marka indywidualna, —> marka rodzinna, —» marka łączona) oraz stra-tegie m. w wąskim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt

Do góry