Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM WARTOŚCI

  Schemat pojęciowy, który odnosi się do hierarchicznie uporządkowanego zespołuw. ogólnych z odpowiadającymi im w. szczegółowymi. W. są interpretowane jakoprzedmioty zewnętrzne wobec jednostek oraz jako specyficzne postawy, przeko-nania, idee czy koncepcje o normatywnym lub nienormatywnym charakterze.S.w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja

  Wzajemne zastępowanie się dóbr i/lub usług w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyj-nych lub produkcyjnych. Przeciwieństwo uzupełniania, czyli komplementarności.Miarą stopnia s. między różnymi dobrami jest stosunek wyrażający ilość jednegoproduktu potrzebną do zastąpienia jednostki drugiego przy zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ kanału dystrybucji

  Liczba pośredników na każdym szczeblu —> kanału dystrybucji. K. jest szerokiwówczas, gdy liczba pośredników zaangażowanych na szczeblu hurtu i/lub detalujest duża. Np. sprzedaż detaliczną danego produktu prowadzą —> domy towarowe,-> domy dyskontowe, domy wysyłkowe, —> supermarkety, inne —> sklepyi agenci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERETA

  —> Sklep średniej wielkości, w którym jest sprzedawany w formie samoobsługo-wej szeroki —> asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowychcodziennego użytku. S. jako odpowiednik mniejszego —» supermarketu ma ok.120-400 nr powierzchni. Termin „s.", typowy dla średniej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUMIENIE W KANALE DYSTRYBUCJI

  Przepływy informacji, środków rzeczowych i finansowych realizowane przezposzczególnych uczestników —> kanału dystrybucji. Najważniejsze s. w k.d.tworzy przepływ: 1) informacji (np. zbieranie i przekazywanie informacjidotyczących potencjalnych nabywców, odbiorców, konkurentów, szans i za-grożeń), 2) promocji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl obsługi

  Odpowiednio dobrany zespół metod, środków i działań sprzedawcy mających nacelu pozyskanie klienta i sfinalizowanie sprzedaży dobra lub usługi w punkciesprzedaży detalicznej. Wyróżnia się dwa przeciwstawne s.o. klienta, czylihard-selling oraz soft-selling. Hard-selling odpowiada tradycyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl życia

  Specyficzny zespół codziennych zachowań określonej zbiorowości ludzkiej,który jest wyrazem położenia społecznego i umożliwia jej społeczną identyfika-cję. S.ż. to nie tylko zachowania ludzkie, lecz także psychofizyczne mechanizmybędące podstawami owych zachowań, a zwłaszcza —> motywy, —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura cen

  Ogół relacji między c. produktów oferowanych przez danego sprzedawcę.U podstaw kształtowania s.c. leżą współzależności po stronie zbytu i/lub kosztówprodukcji (sprzedaży). Powodują one, że c. maksymalizująca zysk ze sprzedażyproduktu nie może być ustalana w oderwaniu od c. pozostałych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGICZNA JEDNOSTKA BIZNESU

  Organizacyjnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa, względnie jednorodnaz punktu widzenia wymagań efektywnego zarządzania marketingowego. Głów-nymi kryteriami wyodrębnienia s.j.b. są: rodzaj zaspokajanych potrzeb, typklientów, alternatywne technologie. Do charakterystycznych cech s.j.b. zaliczasię: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  struktura konsumpcji

  Wzajemne relacje między elementami systemu k. System k. składa się z trzechpodsystemów: 1) przedmiotowego, 2) podmiotowego i 3) kształtowania k.

  Głównym kryterium podziału przedmiotowego podsystemu k. są —> potrze-by ludzkie, a zwłaszcza ich charakter i hierarchia. Podsystem ten dzieli sięna: k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt

Do góry