Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WCZEŚNI NAŚLADOWCY

  Grupa konsumentów akceptujących innowacje szybko, ale po pewnym namyśle.W.n. są nieźle wykształceni, średnio zamożni, dużo czytają i mają liczne kontaktyspołeczne w środowisku lokalnym, co pozwala im pełnić role miejscowych—> liderów opinii. Są podatni na pozapersonalne środki promocji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór kanału dystrybucji

  Podjęcie decyzji o korzystaniu z określonego typu —> kanału(ów) dystry-bucji, jego(ich) struktury oraz rodzaju powiązań umownych pomiędzy uczest-nikami k. Proces w.k. składa się z następujących etapów: 1) sformułowania ce-lów polityki dystrybucyjnej przedsiębiorstwa, 2) identyfikacji —> ka-nałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDRAŻANIE POLITYKI CEN

  Ogół decyzji dotyczących szczegółowych sposobów postępowania w ramachobranego —> kierunku polityki cen. Sprzedawca ustala w szczególności, czybędzie stosował —> cenę zwyczajową, czy —> cenę zmienną lub ich kombinacje.Zakładając stosowanie c. zmiennych, sprzedawca określa z kolei zasady dokony-wania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uzanse giełdowe

  Normy i zasady określone regulaminem —> giełdy, ściśle wg których odbywa się—> handel giełdowy. U.g. obowiązują wszystkich —> uczestników giełdy, przez coułatwiają obrót giełdowy, a także wprowadzają elementy stabilizacji, ciągłości

  1 pewności. Formalizują one funkcjonowanie g. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór między mediami

  Decyzja dotycząca w. optymalnego zestawu m. spośród wszystkich nośnikówreklamy dostępnych i branych pod uwagę przez przedsiębiorstwo. W.m.m.oznacza rozdysponowanie —> budżetu promocji między —> reklamę prasową,—> reklamę radiową, —» reklamę telewizyjną, —> reklamę pocztową, —> reklamękinową i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiązanie poziome cen

  Ustalanie wysokości —» ceny sprzedaży produktu w wyniku porozumień pomię-dzy sprzedawcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego(zbytu, hurtu, detalu), tworzącymi tzw. price ring. Porozumienia te, przybierającepostać zmowy formalnej lub działań prowadzących pośrednio do uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  użyteczność kanału dystrybucji

  Stopień spełnienia oczekiwań określonego segmentu nabywców przez —> kanałdystrybucji danej firmy. Oczekiwania nabywców związane z obsługą dys-trybucyjną dotyczą długości cyklu realizacji zamówienia, łatwości złożenia tegozamówienia, pewności dostaw, gotowości dostarczenia produktów w odpowied-nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek marki

  Zespół cech (atrybutów) kojarzonych przez konsumentów z produktem mar-kowym, nadających mu w ich świadomości i podświadomości unikalną wartość(tworzących „osobowość" m.). W.m. jest postrzegany jako kompozycja (ponie-kąd unikatowych) korzyści (np. niezawodności, trwałości, nowoczesności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wabienie ceną

  Kalkulowanie c. detalicznych kilku wybranych, zwykle popularnych produktów,na poziomie wyraźnie niższym od c. pozostałych produktów, składających się naoferowany nabywcom —> asortyment towarów. Intensywna reklama produktów

  o niższych c. powinna wywołać wzrost zainteresowania nabywców całą ofertą

  i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA cenowa

  Interakcje zachodzące między firmami rywalizującymi nadanym rynku, wyraża-jące się w —> zaniżaniu cen. Proces ten jest wywoływany zwykle na —> rynkuoligopolistycznym przez jedną z firm starających się powiększyć swój —> udziałw rynku poprzez prowadzenie agresywnej —> polityki cen. Rezultatem w.c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt

Do góry