Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WZGLĘDNA DYNAMIKA RYNKU

  Stosunek —> dynamiki rynku, obliczonej dla danego produktu r/lub obszarugeograficznego, do wskaźnika obrazującego kierunek i intensywność zmianzachodzących w szerszym układzie gospodarczym, stanowiącym właściwąpłaszczyznę odniesienia w celu oceny sytuacji na danym r. Ocena możenawiązywać do ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki na reklamę

  Wielkość kosztów r. przedsiębiorstwa podawana przez agencje reklamowe, któraumożliwia porównanie rangi, wielkości i pozycji rynkowej tych agencji. Głów-nymi kryteriami analizy typu billing są zazwyczaj: czas antenowy zakupionyprzez agencje i powierzchnia reklamowa w mediach drukowanych. Wyna-grodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienie

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do —> umowy kupna-sprzedaży ze stronynabywcy. Nabywca zamawia zazwyczaj towar po otrzymaniu —> oferty lub 

  przeprowadzeniu —> negocjacji z potencjalnym dostawcą produktów. Z. powinnozawierać m.in. nazwę i adres nabywcy, nazwę produktu, jego ilość, cenę, czasi miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU

  Jeden ze wskaźników pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obliczany jako stosu-nek własnego u. w danym r. do u. największego konkurenta lub grupynajważniejszych konkurentów. Wskaźnik ten jest stosowany m.in. w —> macierzyBCG jako jeden z wyznaczników pozycji produktów w układzie współrzędnych:—> dynamika...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykresy statystyczne

  Graficzna prezentacja danych statystycznych za pomocą linii, prostokątów,słupków, kół, punktów, obrazków itp. Najpopularniejszymi w.s. są diagramyi histogramy. Diagram to w. liniowy obrazujący rozkład liczebności za pomocąodpowiednich linii lub krzywych. Natomiast histogram to w. słupkowy obra-zujący...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniżanie cen

  Gwałtowne obniżanie przez sprzedawcę c. produktów sprzedawanych na danymrynku (zwykle wyodrębnionym przestrzennie), na ogół poniżej kosztu własnegosprzedaży, w celu wyeliminowania mniejszych konkurentów. Praktyka najczęś-ciej zabraniana przez ustawodawstwo cenowe.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE REAKCJI KONKURENTÓW

  Typowe sposoby zachowań konkurentów, podejmowane w odpowiedzi nadziałania konkurencyjne podmiotów (przedsiębiorstw) o pozycji rynkowejzauważalnej w danym sektorze/gałęzi konkurencyjnej. Ze względu na tezachowania wyróżnia się r.k.: biernego (wstrzemięźliwego), selektywnego,szybko reagującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Wielkość względna będąca stosunkiem dwóch różnych wielkości. Najczęściejrozróżnia się w. dynamiki, struktury i natężenia. W. dynamiki jest stosunkiemwielkości danego zjawiska w okresie bieżącym do wielkości tego zjawiskaw okresie poprzednim (np. wzrost produkcji, spożycia, płac, dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZESNA WIĘKSZOŚĆ

  Grupa konsumentów —> nowego produktu, akceptujących innowacje niecowcześniej od „przeciętnego" konsumenta. Są raczej naśladowcami, ale sporoczytają i poddają się (i w pewnym stopniu reagują) działaniom promocyjnym.Tworzą ok. 34% —» rynku docelowego. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik korelacji

  Miara siły zależności między badanymi —> cechami w —> populacji generalnej.Może przyjmować wartości z przedziału od -1 do +1. W.k. bliski +1 świadczyo doskonałej k. dodatniej, natomiast w. bliski -1 świadczy o doskonałej k.ujemnej, bliski zaś 0 — o braku współzależności między badanymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry