Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka wiejska

  Rozwój turystyki wiejskiej opiera się na zasobach naturalnych, historycznych i kulturalnych danego obszaru, angażowaniu różnych podmiotów spośród miejscowej społeczności oraz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju społeczności i gospodarki lokalnej.

  Należy przypomnieć, że współcześnie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /17 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEMENTARNE DOBRA TURYSTYCZNE (INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA)

  Jak wiadomo, z istoty komplementamości wynika konieczność wzajemnego uzupełniania się dóbr turystycznych w ich zastosowaniu konsumpcyjnym. Podstawowe dobra turystyczne i infrastruktura turystyczna są względem siebie komplementarne. Można zatem powiedzieć, że społeczna użyteczność walorów turystycznych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGACZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI - CZYNNIKI EKOLOGICZNE

  Powszechnie wiadomo, że kształtowanie się turystyki zależy od atrakcyjności środowiska. Trzeba przy tym podkreślić, że zależność turystyki od środowiska naturalnego jest dużo większa niż innych gałęzi gospodarki. Zniszczenie krajobrazu prędzej czy później prowadzi do załamania się turystyki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka

  Turystyka wiejska, głównie wakacyjna, oznacza spędzanie czasu | wolnego w środowisku wiejskim. J. Sikora uważa, że turystyka I „...związana z pobytem w gospodarstwie wiejskim dotyczy różnych 1 form spędzania czasu wolnego, usług turystycznych świadczonych ] w obrębie gospodarstwa rolnego. Właśnie ten...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /6 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I CELE POLI TYKI TURYSTYCZNEJ

  Wśród wielu czynników rozwoju współczesnej turystyki znajduje! się niewątpliwie polityka turystyczna państwa. Masowy charakter turystyki po II wojnie światowej sprawił, że stała się ona ważnym elementem ogólnej polityki współczesnego państwa w różnych dziedzi-1 nach życia społecznego, gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /14 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój turystyki, a czas wolny od pracy

  Jednym z istotnych czynników kształtujących rozwój turystyki jest czas wolny od pracy.

  Rozwój sił wytwórczych sprawił, że rozmiary czasu społecznie niezbędnego do wytwarzania określonych dóbr i usług systematycznie się zmniejszały. Tendencja do skracania czasu pracy zawodowej była również wynikiem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /7 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka weekendowa

  Turystyka weekendowa, nazywana też wypoczynkiem świątecznym, należy współcześnie do coraz popularniejszych rodzajów turystyki. Jej popularność wynika ze wzrastającego popytu na krótkotrwały wypoczynek poza miejscem pracy i zamieszkania, ale w niezbyt dużej odległości od tych miejsc. Potrzeba odbudowy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urbanizacja, a rozwój turystyki

  Między turystyką a urbanizacją istnieje ścisły związek. Im kraj czy region jest bardziej zurbanizowany, tym większa jest aktywność turystyczna mieszkańców. Można postawić tezę, że turystyka jest funkcją urbanizacji. Jednocześnie wśród wielu czynników współczesnej urbanizacji ważną rolę odgrywa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /11 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ROZWOJU TURYSTYKI

  Punktem wyjścia do określenia czynników rozwoju współczesnej turystyki jest przyjęcie założenia, że jest ona zjawiskiem kompensacyjnym wobec współczesnego życia. Akceptując tę jej funkcję, trzeba się zgodzić z opinią, iż narodzin i rozwoju turystyki należy szukać w niewłaściwym dostosowaniu...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko przyrodnicze, a rozwój turystyki

  Wypełnianie funkcji czasu wolnego jest w dużym stopniu umożliwione dzięki kontaktowi człowieka z przyrodą. Powszechnie wiadomo, że przyroda dostarcza człowiekowi niezbędnych, materialnych warunków jego egzystencji i jest obszernym polem jego celowej działalności. Można więc powiedzieć, że do...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt

Do góry