Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POPYT TURYSTYCZNY

  Problematyka popytu turystycznego jest obszernie omawiana w literaturze przedmiotu. Dlatego w tym miejscu zostaną tylko w skrócie przypomniane podstawowe wiadomości z tego zakresu.

  Według W. Hunzikera i K. Krapfa93, „popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści skłonni są...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /10 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI ŚWIATOWEJ DO 2020 R.

  O rozwoju turystyki międzynarodowej w przyszłości będą decydować czynniki uniwersalne i te bezpośrednio związane z rynkiem turystycznym, a działając komplementarnie, przyniosą polaryzację gustów

  i potrzeb turystów, a także zróżnicowanie oraz dynamikę produktu turystycznego.

  Aby wzbogacić...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJE PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH

  Wśród czynników pozaekonomicznych stymulujących rozwój turystyki znajduje się obszerny układ różnorodnych motywacji podróży turystycznych70.

  U podstaw tych motywacji znajduje się przede wszystkim pozycja współczesnego człowieka jako osoby, która:

  * zaspokoiła swoje najważniejsze potrzeby pierwszego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAŻ TURYSTYCZNA

  Podaż jest definiowana jako pewna ilość dóbr i usług oferowanych na sprzedaż po danej cenij^£)znacza ona relację między ilością produktu, którą wytwórcy są skłonni oferować w danym czasie, a ceną, przy założeniu, że inne czynniki kształtujące rynek nie ulegną zmianie] Podaż, podobnie jak popyt...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA DZIAŁANIA W SEKTORZE TURYSTYKI

  Zaprezentowanie podstawowych czynników kształtujących dynamikę i kierunki rozwoju turystyki globalnej oraz wskazanie najistotniejszych segmentów rynku turystycznego w perspektywie najbliższych 20 lat narzuca konieczność sformułowania zadań strategicznych. Zdaniem WTO na szczególną uwagę zasługują:

  ■...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGACZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI - CZYNNIKI EKONOMICZNE

  Spośród megaczynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, technologicznym i ekologicznym główną rolę w kształtowaniu turystyki46 przypisuje się czynnikom ekonomicznym.

  Z grupy czynników ekonomicznych wpływających korzystnie na rozwój turystyki wymienia się:

  ■    przyrost dochodów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro turystyczne

  Przez pojęcie „dobro turystyczne” należy rozumieć dobro lub zespół dóbr danych przez naturę, historię lub wytworzonych przez działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny. W strukturze dóbr turystycznych wyróżnia się dobra naturalne i produkty pracy ludzkiej. Do naturalnych dóbr...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGACZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI - CZYNNIKI SPOŁECZNE

  Oprócz czynników ekonomicznych na rozwój współczesnej turystyki wpływają też czynniki leżące w pozaekonomicznej sferze aktywności ludzkiej. C. Kaspar uważa słusznie, że istotne znaczenie dla kształtowania się turystyki masowej ma porządek społeczny.

  Społeczeństwo stanowe wieków średnich było...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE DOBRA TURYSTYCZNE (WALORY TURYSTYCZNE)

  Podstawowe dobra turystyczne odgrywają szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wiadomo z doświadczenia, że dla współczesnego człowieka dużą wartość mają nie tylko kontakty z innymi ludźmi i z kulturą, lecz także związki z przyrodą, ze światem minerałów, roślin...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGACZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI - CZYNNIKI TECHNICZNE

  W układzie turystyka-technika na uwagę zasługuje technika związana z transportem i zakwaterowaniem. Postęp techniczny w transporcie wywiera duży wpływ na kształtowanie się turystyki. Przejawia się to zwłaszcza we wzroście stopnia bezpieczeństwa środków transportu, szybkości i wydajności tych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry