Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  USŁUGI POŚREDNICTWA I ORGANIZACJI

  Organizacją podróży i pośrednictwem zajmują się biura podróży, które tworzą powiązania między podmiotem turystyki a jej przedmiotem. Przed krótkim omówieniem zagadnienia sieci biur podróży oraz jej struktury na świecie i w Polsce należy poczynić następujące spostrzeżenie ogólne. W ostatnich latach...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /11 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja wypoczynkowa turystyki

  Funkcja wypoczynkowa turystyki jest szeroko opisywana w literaturze z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Twierdzenie, że turystyka jest dziś powszechną formą wypoczynku i samoobrony przed ujemnymi dla człowieka skutkami współczesnej cywilizacji ma uzasadnienie empiryczne. Wypoczynek w czasie wolnym od pracy i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK

  Przewodnictwo turystyczne spełnia bardzo ważną funkcję w bezpośredniej realizacji imprez turystycznych, polegającą na przekazywaniu ich uczestnikom wiedzy o wartościach krajoznawczych. Można przyjąć, że przewodnictwo spełnia funkcję społeczną i ekonomiczną.

  Najważniejszą funkcją przewodnictwa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA ZDROWOTNA turystyki

  Punktem wyjścia rozważań poświęconych zdrowotnej funkcji tury- 1 styki jest definicja szeroko rozumianego zdrowia. W tym sensie prze® I pełnię zdrowia rozumie się nie tylko brak choroby, lecz także energię, I dobre samopoczucie, odporność ogólną oraz zdolność do łatwego wy* 1 twarzania odporności...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI GASTRONOMICZNE

  Pojęcie usług gastronomicznych jest w literaturze przedmiotu różnie określane. Zdaniem H. Rudeckiego „usługę gastronomiczną stanowi zespół czynności: produkcyjnych, mających na celu uzdatnienie produktów spożywczych do konsumpcji, oraz handlowych, polegających na sprzedaży produktów kulinarnych, przy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /13 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEJSCE TURYSTYKI W STRATEGII ORAZ POLITYCE ROZWOJU REGIONALNEJ I LOKALNEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

  Rosnące znaczenie turystyki jako źródła dobrobytu materialnego wielu współczesnych społeczeństw sprawia, że państwo i władze samorządowe stają się w coraz większym stopniu podmiotem polityki turystycznej. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że polityka turystyczna to świadome popieranie oraz...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /10 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARCZE KONSEKWENCJE ROZWOJU TURYSTYKI (UJĘCIE KIERUNKOWE)

  Przypisywane turystyce współczesnej, tj. masowej, rozliczne uwarunkowania rozwoju i następnie jego skutki (funkcje) — w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, przestrzennym itp. — wskazują na jej współzależność z licznymi elementami gospodarki narodowej. Z jednej strony turystyka jest pochodną...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /14 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI INFORMACYJNE

  Usługi informacyjne odgrywają ważną rolę zarówno na międzynarodowym, jak i na krajowych rynkach turystycznych.    ' Usługi te są świadczone przez instytucje pośredniczące w organizo- ! waniu podróży oraz dostarczają społeczeństwu dokładnej i zwięzłej informacji o wszystkich sprawach związanych z...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /8 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA KONCEPCJI TURYSTYKI REGIONALNEJ I LOKALNEJ

  Na tle dotychczasowych rozważań i opinii o roli turystyki w gospodarce, a także w życiu miejscowości turystycznych oraz regionu można podjąć próbę sformułowania założeń koncepcji turystyki, wykorzystując doświadczenia sprawdzone za granicą.

  Należałoby zacząć od uwag ogólnych wprowadzających...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURYSTYKA A ROLNICTWO

  Istotne związki występują również między turystyką a rolnictwem. Mają one dwojaki charakter. Z jednej strony, w miarę postępów urbanizacji, przestrzennej koncentracji ludności miejskiej i zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego recepcyjna funkcja przestrzeni wiejskiej nabiera coraz większego...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /9 352

  praca w formacie txt

Do góry