Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski

  Liczba nowych wyznawców Chrystusa w Jerozolimie wzrastała szybko. Do trzech tysięcy nawróconychw dniu Zesłania Ducha -Świętego doszli nowi, gdy Piotr przed bramą świątyni uzdrowił chromego i wygłosiłkatechezę do tłumu, przyciągniętego cudem. Liczba samych mężczyzn, którzy uwierzyli, sięgała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Faryzeusze

  (hebr. peruszim, odłączeni, separatyści), wyłonili się z liberalnego kierunku w chasydyźmie,choć i oni głosili zasadę kształtowania życia ściśle według Prawa. W jego wyjaśnianiu powoływali się natradycję ojców, w świetle której określali normy postępowania w każdej sytuacji życiowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Lud żydowski

  Był na ogół wierny Prawu i tradycji ojców, ale bez fanatyzmu faryzeuszów. Wyróżniały się w nim głęboko religijne jednostki, za których reprezentantów można uważać biblijne postacie starcaSymeona i prorokini Anny. Z tego ludu wielkie rzesze chodziły za Chrystusem. Z niego też pochodziła większość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Galilejczycy

  Poddani tetrarchy Heroda Antypasa (4 rok przed Chr. - 39 po Chr.), byli lekceważeni przezJudejczyków ze względu na zmieszanie się z napływową ludnością nieżydowską.

  Rzeczywiście nieprzywiązywali oni nadmiernego znaczenia do zachowania Prawa i podania starszych, chętnie też szli zaChrystusem, który w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Żydzi palestyńscy

  W liczbie jednego miliona, żyli w politycznej zależności od Rzymian, których namiestnik(prokurator) zarządzał bezpośrednio Judea, z rezydencją w Cezarei. Sprawował on władzę politycznąi administracyjną, a podlegał od 6 r. po Chr. legatowi w Syrii. Obok niego, jako wewnętrzna władzanarodu, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Herodianie

  Mylnie przez pewien czas zaliczani do sekt religii mojżeszowej, byli faktycznie ugrupowaniem politycznym, powstałym wokół Heroda Wielkiego i jego dynastii. Na sprawy religijne spoglądali przez pryzmat politycznych celów, nie okazywali też większego zrozumienia, a nawet zainteresowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Chasydzi

  (hebr. chasid, pobożny) byli ruchem religijnym z okresu Machabe jakiego (II wiek przed Chr.).Żądali posłuszeństwa Prawu z gotowością na śmierć za nie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Diaspora

  (grec. diaspora, rozproszenie) oznaczała rozproszony naród żydowski w różnych krajach Azji,Afryki, Europy i liczyła sześciokrotnie więcej Żydów, niż było ich w Palestynie. Zamieszkiwali główniew wielkich ośrodkach handlowych i kulturalnych, jak Antiochia i Rzym, szczególnie zaś w Aleksandrii,w której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Saduceusze

  Noszący imię prawdopodobnie wybitnego arcykapłana Sadoka z czasów Salomona, skupialiludzi z przedniejszych rodów i przywódców stanu kapłańskiego. Odsuwając się całkowicie od chasydyzmu,ulegli swoistemu racjonalizmowi: odrzucenie istnienia aniołów i duchów oraz wiary w zmartwychwstanieciał, lekceważenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Eseńczycy

  Nazwani tak od aramajskiego hasajja (pobożny, gorliwy) stanowili radykalny odłam chasydówi byli sektą religii mojżeszowej. W historii znano ich ogólnikowo z informacji Pliniusza i JózefaFlawiusza, lecz dopiero dzięki wykopaliskom (1947) w Hirbet Qumran, na zachód od Morza Martwego,szczegółowo poznano, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry