Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Warunki i sytuacje jako przedmiot obserwacji

  Na przykład na warunki, będące przedmiotem obserwacji w klasie szkolnej, składają się m.in. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, oświetlenie, temperatura i wszystko to, co wiąże się ze stanem sanitarno-higienicznym klasy, jej wygląd estetyczny, sąsiedztwo z innymi klasami i zewnętrznym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje osób obserwowanych

  Najczęstszym, a niekiedy jedynym, przedmiotem obserwacji są reakcje osób, jakimi zainteresowany jest badacz. Niemniej jednak pomijanie wspomnianych warunków i sytuacji w postrzeganiu i opisie owych reakcji należy uznać za poważne uchybienie metodologiczne. Zapomina się wówczas, że zachowanie się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja jawna i ukryta

  Stosowanymi w badaniach pedagogicznych rodzajami obserwacji, wyodrębnionymi ze względu na stopień jej jawności (otwartości), są również obserwacja jawna i ukryta. W obserwacji jawnej obserwator występuje oficjalnie jako badacz. To znaczy, osoby badane wiedzą że są przez niego obserwowane. W sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość i planowość obserwacji

  Pierwszorzędnym warunkiem poprawnej obserwacji jest jej celowość. To znaczy, iż obserwator uświadamia sobie jasno cel, jaki pragnie się zrealizować w wyniku przeprowadzanej przez niego obserwacji. Świadomość taka ukierunkowuje go odpowiednio na to, co powinno być jej przedmiotem (S.L. Rubinsz-tejn, 1962...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

  Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne uwagi o warunkach poprawnej obserwacji

  Celem spełnienia wszystkich powyższych warunków poprawnej obserwacji zaleca się, by:

  —    obserwatorzy byli włączani w przygotowanie planowanej techniki obserwacyjnej, zwłaszcza zaś w ustalanie poszczególnych kategorii z nią związanych;

  —    znali cel podejmowanych za jej pomocą badań, a w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

  Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga:

  1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

  Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

  Obserwacja z uwagi na stopień jej ustrukturalizowania (standaryzacji) przybiera zwykle postać obserwacji ustrukturalizowanej lub nieustrukturalizowanej, nazywanej także obserwacją standaryzowaną albo niestandaryzowaną. Obserwacja ustrukturalizowana (standaryzowana) polega na obserwowaniu osób nie tylko pod...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie narzędzi badawczych

  Zazwyczaj dopiero po sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych przystępuje się do projektowania narzędzi badawczych, czyli dobierania lub konstruowania odpowiednich sposobów umożliwiająpych rozwiązanie tychże problemów czy weryfikowanie przyjętych hipotez. Dzięki temu zapobiega się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt

Do góry