Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Technika obserwacji próbek czasowych

  Zbliżoną do techniki obserwacji skategoryzowanej jest technika obserwacji próbek czasowych. Dotyczy ona — tak samo jak tamta — określonych kategorii interesującego badacza zjawiska, ale różni się od techniki obserwacji kategoryzowanej tym, że odbywa się w ciągu niedługich jednostek (próbek) czasowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotykane błędy w obserwacji

  Błędy, jakie popełniamy w obserwacji, mogą być różnego rodzaju. Są nimi m.in,:

  —    przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania się,

  —    powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń,

  —    prowadzenie ich z pozycji zbyt odległego (formalnego) dystansu,

  —    niekompletność i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji dorywczej

  Technika obserwacji dorywczej występuje w literaturze psychologicznej pod nazwą obserwacji anegdotycznej. Może być z powodzeniem wykorzystana zwłaszcza w pracy badawczej nauczycieli. Polega ona na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się uczniów, które — według osobistego uznania nauczyciela —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie celu

  Wstępnym i niezmiernie ważnym krokiem w konstruowaniu każdej ze skal ocen jest zdanie sobie sprawy z tego, co możemy, a czego nie możemy poznać za ich pomocą. Otóż skale ocen pozwalająpoznać przede wszystkim opinie dotyczące obserwowalnych cech zachowania. Przeto nie powinno się ich używać (zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika dzienniczków obserwacyjnych

  Technika dzienniczków obserwacyjnych polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego okresu czasu. Okres ten trwał niekiedy od urodzenia dziecka poprzez jego lata wcze-snodziecięce, a kończył się na latach młodzieńczych. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór cech

  Z kolei rzeczą niezmiernie ważną w konstruowaniu skal ocen jest wybór określonej cechy, a najczęściej całego zespołu cech, które pragniemy poddać ocenie. Ustalony poprzednio cel badań nie wystarcza; zarysowuje on jedynie kierunek badań, zgodnie z którym dokonujemy wyboru określonych cech. Cel badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

  Technika obserwacji fotograficznej dotyczy całokształtu zachowania się osoby obserwowanej w ściśle określonej sytuacji i czasie. Charakterystyczną jej cechąjest „fotograficzna szczegółowość” zarówno w spostrzeganiu danego zachowania, jak i jego zaprotokołowania. W zastosowaniu jej postuluje się, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

  W przejawach zachowań osób obserwowanych można „dopatrzeć się” również pewnych procesów poznawczych i cech osobowości (por. Z. Skórny, 1965, s. 269-271). Wśród procesów poznawczych wymienia się, takie jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie, mowa, zdolność czytania, pisania, malowania i inne. Do cech...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji skategoryzowanej

  Technika obserwacji skategoryzowanej — poza dokładnie sprecyzowanym celem badawczym (lub kilkoma celami badawczymi) — uwzględnia różne kryteria zachowania się osób obserwowanych. Jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety poprawnej obserwacji

  Spełnienie podstawowych warunków poprawnej metodologicznie obserwacji pociąga za sobą co najmniej kilka jej cennych zalet, które na ogół nie przysługują innym metodom badań pedagogicznych. Otóż obserwacja jako metoda naukowa:

  — umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 387

  praca w formacie txt

Do góry