Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Status społeczno-ekonomiczny

  Jeżeli chodzi o związek samobójstw ze statusem społeczno-ekonomicznym, dane są niejednoznaczne. W niektórych badaniach stwierdzono niższy status społeczno-ekonomiczny nastolatków usiłujących popełnić samobójstwo niż nastolatków w grupie kontrolnej, nawet gdy inne czynniki ryzyka związane ze zdrowiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  Badacze kliniczni zgodnie twierdzą, że zachowania samobójcze u nastolatków są jasno skorelowane z dającymi się zdiagnozować zaburzeniami psychicznymi (Andrews i Lewinsohn, 1992; Brent i in., 1988; Kovacs, Goldston i Gatsonis, 1993; Lewinsohn i in., 1996; Rich, Young i Fowler, 1986; Shaffer, Garland, Gould...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorsze funkcjonowanie wywołane chorobą somatyczną lub urazem

  Potwierdzono także, iż choroby somatyczne i urazy, w stopniu, w jakim skutkują pogorszeniem funkcjonowania, zwiększają ryzyko przyszłego samobójstwa u nastolatków (Lewinsohn i in., 1996). Bycie chorym na AIDS lub nosicielem HIVjest wyraźnie wskazywane jako czynnik ryzyka w przypadku dorosłych, nie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia osobowości

  Ponieważ wśród specjalistów zdrowia psychicznego powszechne jest przekonanie, | że osobowość w okresie dojrzewania nadal się rozwija, niechętnie diagnozują oni f u nastolatków zaburzenia osobowości. Jednak, co szczegółowo omówimy w dalszej części książki, istnieje znaczące nakładanie się grup, w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTOLATKI Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI A DYSREGULACJA EMOCJONALNA

  Uważamy, że dialektyczna terapia behawioralna jest najbardziej odpowiednia dla tych nastolatków o tendencjach samobójczych, u których dysregulacja emocjonalna przybiera bardziej chroniczne formy i u których współwystępują różne inne problemy (np. niektórzy z nich spełniają kryteria diagnostyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ZE ZDEFINIOWANIEM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

  Jednym z wyzwań, jakim muszą stawić czoło autorzy książki o samobójstwie, jest brak jasnych definicji w dziedzinie badań suicydologicznych. Nie ma zgodności w definiowaniu próby samobójczej lub samouszkodzeń bez tendencji samobójczych (NSIB). Wielu specjalistów z tej dziedziny używa różnych terminów na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PROBLEMU

  Samobójstwa nastolatków są poważnym problemem zdrowia publicznego oraz przyczyną co najmniej 100 000 zgonów rocznie w tej grupie wiekowej na całym świecie (WHO, 2002). W Stanach Zjednoczonych samobójstwo jest częstszą przyczyną zgonów wśród nastolatków niż wszystkie przyczyny naturalne razem wzięte:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o sprzężenia zwrotne w toczącej się rozmowie

  Pomimo zalecanej powściągliwości zarówno w odpowiadaniu na stawiane przez badanych pytania, jak również w zadawaniu im własnych pytań, osoba przeprowadzająca rozmowę nie może nastawiać się wyłącznie na całkowicie bierne słuchanie wypowiedzi badanych. Nie wolno bowiem zapominać, iż rozmowa w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt

Do góry