Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w procesach pracy

  Wyróżniamy:

  1. fizyczne:

  - hałas;

  - drgania, wibracje;

  - promieniowanie;

  - pole elektromagnetyczne;

  - elektryczność statyczna;

  - pyły przemysłowe;czynniki niebezpieczne(poruszające się maszyny, elementy ruchome, ostre oraz wystające krawędzie);

  2. chemiczne:

  a) w zależności od możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zawodowe

  Kodeks Pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tej choroby działającw porozumieniu z właściwym organem.

  Choroba zawodowa jest wyłącznie chorobą znajdującą się w wykazie chorób zawodowych pod warunkiem, że czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadki zawodowe

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy młodocianych

  Kodeks pracy stanowi, że „nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych. Młodociany w rozumieniu kodeksu jest osobą, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Wolno zatrudniać młodocianych takich którzy:

  1. Ukończyli co najmniej gimnazjum przedstawiając świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy kobiet

  Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

  Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad warunkami pracy

  Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują :

  1. PIP (Państwowa inspekcja Pracy).PIP – sprawy związane z PIP ustawa 6381,tekst jednolity, Dz. U. 1254.

  Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad BHP. PIP podlega Sejmowi, a nadzorem i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /4 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy systemu pracy

  W polskim systemie ochrony pracy można wyodrębnić:

  1. Segment wykonawczy – funkcja pracodawcy i osób kierujących pracownikami;

  2. Segment nadzoru(organy państwowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad BHP);

  3. Segment naukowo-badawczy – są to instytuty naukowe i placówki badawcze.Polski system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

  Podstawowe środki ochrony pracy

  - ustawodawstwo ochronne;

  - szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

  Dotyczyło pracy dzieci, kobiet i zawarto w prawie fabrycznym następujące dane:

  a) pracę mogą podejmować osoby, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

  1. czynniki ekonomiczne - poziom sił wytwórczych – im wyższy tym mniejszy wymiar czasu pracy, społeczna wydajność pracy;

  2. czynniki społeczne (dotyczy samego pracownika) – granice możliwości ludzkich:

  a) fizyczne;

  b) psychiczne:

  - konieczność wypoczynku;

  - uciążliwość pracy w jej warunkach;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /6 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy

  Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę.

  Pracodawca – jednostka organizacyjna, niezależnie czy posiada osobowość prawną czy nie w momencie zatrudnienia pracownika.

  Źródłem prawa pracy jest kodeks pracy oraz wewnątrzzakładowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt

Do góry