Politologia /1 659 prac/

  • Ocena brak

    Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

    Skład parlamentu brytyjskiego : król , Izba Lordów, Izba Gmin

    -skład liczy Izby jest zmienny, uzależniony od liczby jednomandatowych okręgów wyborczych

    -kworum Izby Gmin 40 posłów

    -organizacja i funkcjonowanie Izby gmin określają przewodniczący – spiker, z drugiej rola partii politycznych i wyłonionych...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /6 440

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

    Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i zostały zarejestrowane w powszechnym rejestrze wyborców właściwym dla miejsca ich zamieszkania, są obywatelami brytyjskimi, obywatelami innych państw Wspólnoty i Republiki Irlandii, zamieszkującym w zjednoczonym Królestwie.

    - w lutym...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 557

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pozycja monarchy w systemie brytyjskim

    Monarcha jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji, jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam,

    Prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /529

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Konstytucja W .Brytanii

    -tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa

    -na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się:

    -prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 109

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ewolucja ustroju W. Brytanii

    -okres kształtowania się reprezentacji ogólno krajowej (oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej, zakończony XVIw. Ustanowienie równowagi między władzą ustawodawczą w wykonawczą.

    -okres walki parlamentu z monarchią, zakończony ukształtowaniem się systemu parlamentarnego

    -okres umacniania...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /449

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego ( Włochy)

    - rozpatruje ustawy i akty z mocą ustaw (dotyczy państwa i regionów) pod względem zgodności z konstytucją 

    - rozstrzyga spory w przypadku konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami oraz między regionami

    - rozstrzyga w przypadku oskarżenia wniesionego przeciwko...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /343

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

    Skład: 

    - 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /216

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rząd włoski i rola w nim premiera

    - składa się z premiera i ministrów 

    - rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

    - zadania rządu:

    • kierowanie ogólną polityką państwa

    • przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

    • występowanie z inicjatywą ustawodawczą

    •...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /974

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

    - kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych 

    Uprawnienia prezydenta:

    a) w stosunku do parlamentu

    - prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia

    - prawo kierowania orędzia do izb

    - prawo wyrażania zgody na...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 012

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

    Parlament: 

    Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat

    Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat

    - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej:

    - referendum

    • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 360

    praca w formacie txt

Do góry