Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Zakres działania Sejmu Ustawodawczego obejmuje:

  a) uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) ustawodawstwo,

  c) kontrolę nad działalnością Rządu i ustalenie zasadniczego kierunku polityki Państwa.

  1. Sejm może w drodze ustawy udzielić Rządowi pełnomocnictw do wydawania dekretów z mocą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZE ORGANA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa - Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Do czasu wejścia w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego i w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r., zasady Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r., zasady ustawodawstwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Niemiec

  - 23 maja 1949 r. 

  - nosi nazwę Ustawy Zasadniczej, co miało podkreślać jej tymczasowość.

  - składa się ze 146 artykułów zawartych w 12 rozdziałach, poprzedzonych wstępem

  - Konstytucję nowelizowano 40 razy

  * najważniejsza poprawka 17 – odnośnie stanu wyjątkowego Zmiana konstytucji

  - konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mur berliński

  Od sierpnia 1961 do listopada 1989 system umocnień długości 155 km oddzielający Berlin Wschodni, stolicę Niemieckiej Republiki Demokratycznej od Berlina Zachodniego. 

  13 sierpnia 1961 władze NRD zamknęły przejścia do Berlina Zachodniego.

  9 listopada 1989 rozpoczęto demontaż muru berlińskiego

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NRD

  • Tymczasem na wschodzie, 7 X 1949 roku powstała konstytucja NRD, w którejwidoczne były nawiązania do konstytucji z roku 1919 (m.in. podział administracyjny na kraje związkowe, ustrój polityczny NRD zmierzał w kierunku upodobnienia systemu politycznego do modelu bloku wschodniego 

  • W 1960 r. zlikwidowano...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RFN

  • Konstytucja ta weszła w życie 24 maja 1949 roku – datę tę można uważać za powstanieRFN – nie uzyskała statusu suwerennego państwa. 

  • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższawładza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Sądu Konstytucyjnego w Rosji

  Sąd Konstytucyjny. 

  - rozstrzyganie zgodności z konstytucją następujących aktów:

  • ustaw federalnych i aktów normatywnych prezydenta RF, Dumy, rządu,

  • konstytucji republik, statutów i innych aktów normatywnych podmiotów Federacji,

  • porozumień między organami władzy państwowej Federacji a organami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Federacji Rosyjskiej

  - przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

  - kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

  - kompetencje RF:

  • zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

  • zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosyjski parlament – funkcje i sposób kreowania

  Duma Państwowa 

  - kadencja: 4 lata;

  - kompetencje Dumy:

  • udzielenie wotum zaufania rządowi Federacji,

  • udzielanie zgody prezydentowi FR na powołanie premiera rządu Federacji,

  • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Banku Centralnego,

  • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Izby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt

Do góry