Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  FUNCJA PAŃSTWOWO – PUBLICZNĄ PARTII POLITYCZNYCH

  Zdobycie poparcia znacznej części elektoratu otwiera partii drogę do bezpośredniego udziału w państwowym procesie decyzyjnym, co umożliwia jej pełnienie funkcji państwowo – publicznej. Kontrolując określoną liczbę mandatów w parlamencie liderzy partyjni dążą do przechwycenia funkcji rządowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA SPOŁECZNA PARTII POLITYCZNYCH

  Partie polityczne są traktowane często jako ogniwa pośredniczące pomiędzy strukturą społeczeństwa a państwa, organizacje III sektora. Im szerszy wachlarz tych organizacji, tym lepiej dla społeczeństwa obywatelskiego. Funkcja społeczna jest rezultatem zaadaptowania demokratycznej logiki rywalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA?

  Jest około 300 definicji.

  * Najstarsza z 1770 roku – E. Burke’a – „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni”. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frekwencja wyborcza w wyborach do samorządów terytorialnych

  1990 r. – 42,27%

  1994 r. – rady gminy – 33,78%

  1998 r. – 45,5 – 48%

  2002 r. – 37,96 – 49,85%

  2006 – 45,99% 39,69%

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola referendów lokalnych w samorządach

  Demokracja bezpośrednia – postać badania opinii publicznej

  Demokracja bezpośrednia jako jedna z postaci wykonywania władzy

  Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola samorządów w Unii Europejskiej

  Euroregion - forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

  Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołectwo i sołtys, rada sołecka

  Sołectwo

  a. Jednostka pomocnicza, która może być tworzona (ale nie musi) w gminach wiejskich.

  b. Możliwość daleko idącej dekoncentracji uprawnień gminy na rzecz sołectwa (gmina jako organ tworzący sołectwo)

  c. Gmina może upoważnić sołectwo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /3 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki pomocnicze samorządów gmin i miast

  Przez jednostkę pomocniczą gminy rozumie się lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców części gminy. Rada gminy ustanawia i uchwala statut jednostek pomocniczych. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również miasto...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie samorządów terytorialnych, dochody i wydatki

  Finansowanie

  a. Udział w podatkach budżetu państwa:

  - Dochody od osób fizycznych

  Gmina – 39%

  Powiat – 10%

  Województwo – 1,6%

  - Dochody od osób prawnych

  Gmina – 6%

  Powiat – 1%

  Województwo – 15%

  b. Transfery z budżetu państwa

  - Subwencje ogólne (o przeznaczeniu środków decyduje samorząd, obiektywne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt

Do góry