Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Konsekwencje teorii

  Model racjonalnej jednostki w teorii racjonalnego wyboru stał się inspiracją do badań i dyskusji nad problemami optymalizacji decyzji, deficytu dóbr publicznych, i deficytu kooperacji mamy tu do czynienia z paradoksem. Po zagregowaniu indywidualnie racjonalnych zachowań wielu członków społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Krytyka i obrona teorii

  Kategoria racjonalności ekonomicznej w analizie zachowań politycznych stanowi stosunkowo łatwy obiekt krytyki. Przede wszystkim proponuje zbyt jednostronny model analizy jednostki –aktora politycznego. Abstrahuje od złożonej struktury motywacji psychologicznych, nie uwzględnia wpływu norm społecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /4 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru

  Teoria racjonalnego wyboru została zaadoptowana dla potrzeb analizy politologicznej z neoklasycznej ekonomii. Jest to teoria dedukcyjna, oparta na założeniach logiki formalnej. Jej celem jest wyjaśnianie rezultatów działań zbiorowych (kolektywnych) przez odniesienie do motywacji działań jednostek. Intencje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Behawioralizm

  Wpływy pozytywizmu w politologii zaznaczyły się najwyraźniej w nurcie behawioralnym. Inspiracją tego nurtu był behawioryzm, który rozwinął się w psychologii we wczesnych dekadach dwudziestego wieku. Przedstawiciele behawioryzmu twierdzili, że psychologia społeczna nie powinna zajmować się badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /7 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Koncepcje nauki społecznej

  W filozofii nauk społecznych od połowy XIX wieku toczy się debata na temat rozumienia naukowości tych dyscyplin. Przeciwstawne stanowiska ontologiczne i epistemologiczne zajmują zwolennicy pozytywizmu i interpretacjonizmu. Pierwsi twierdzą, że nauki społeczne powinny zmierzać do odkrywania praw i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /8 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywne koncepcje polityki

  Polityka nie może gubić wymiaru normatywnego. Zwolennicy tej tezy oceniają działania i instytucje polityczne według etycznych i moralnych kryteriów dobra i zła.. Zdaniem B. Cricka (2004) wyróżniającą cechą polityki jest taka forma rządzenia, która opiera się na szukaniu porozumienia i kompromisu, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w mikroskali

  Rozszerzająca koncepcja podejścia procesualnego dostrzega stosunki polityczne w mikro skali (polityka w każdej grupie społecznej) przyjmują bardziej liberalne kryteria polityczności nawiązujące do Szkoły Chicagowskiej i Roberta Dahla Kryterium definicyjnym polityki jest podejmowanie władczych decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /9 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w makroskali

  Zawężająca koncepcja podejścia procesualnego postrzega proces polityczny w skali makro- na obszarze między instytucjami władzy państwowej a społeczeństwem obywatelskim Jej zwolennicy podkreślają, że to w sferze instytucjonalnej zapadają decyzje kierowane do całego społeczeństwa. Demokratyczne rządy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesualne

  W podejściu procesualnym można wyróżnić dwa stanowiska. Według jednego polityka to proces podejmowania decyzji mający na celu stanowienie regulacji prawnych i rozstrzygnięć w sprawach istotnych dla każdej społeczności. „Polityka zredukowana do uniwersalnych elementów stanowi proces społeczny obejmujący...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arena i proces: szkoły definiowania polityki we współczesnej nauce

  Sposób w jaki politolodzy definiują przedmiot swoich badań nie jest obojętny dla postrzegania politologii jako dyscypliny naukowej. Dwie zasadnicze szkoły rozumienia polityki jakie dominują we współczesnej analizie politologicznej to szkoła instytucjonalna i procesualna. Pierwsza definiuje politykę jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry