Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Funkcje instytucji

  Instytucje podobnie jak inne struktury spełniają podwójną funkcję : ograniczają swobodę podmiotu przez implementację reguł i norm a jednocześnie otwierają możliwości działania politycznego. Na przykład instytucja sukcesji władzy w drodze wyborów wyklucza możliwość innego sposobu rekrutacji elit...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Dwa typy norm w organizacjach

  Wyróżnia się normy formalne nieformalne Normy formalne (prawne) zapisane są w konstytucjach, ustawach, rozporządzeniach, przepisach administracyjnych, statutach organizacji itp. Jednak tylko część norm społecznych i politycznych można sformalizować i zapisać w kodeksach. Wewnątrz każdej organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucje jako wzory działania

  W ostatnich dwóch dekadach w literaturze pojawiły się szersze definicje instytucji uwzględniające społeczny nieformalne aspekty regulacji zachowań. W szerokim ujęciu instytucja to każda zrutynizowana praktyka działania w ramach konwencji uznanych za obowiązujące w danym społeczeństwie, grupie lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Formalne definicje instytucji

  Jak wiele innych terminów w naukach społecznych pojęcie instytucji nie doczekało się dotychczas jednoznacznej definicji. Według Roberta Dahla (2007 : 66) „instytucja to grupa ról powiązanych ze sobą w regularny, przewidywalny sposób, które jednostki wewnątrz i na zewnątrz instytucji uważają za...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Tradycje i rozwój analizy instytucjonalnej

  Tradycyjny instytucjonalizm stanowił główny nurt badaniach politologicznych do połowy dwudziestego wieku. Na początku ubiegłego stulecia angielski uczony Graham Wallas zapisał następującą obserwację : „Wszyscy badacze polityki analizują instytucje unikając analiz człowieka” (cyt w Rhodes, 1995 : 45)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /7 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna

  Analiza instytucjonalna to podejście analityczne (paradygmat) w politologii, który przypisuje instytucjom społecznym i politycznym rolę zmiennej niezależnej w wyjaśnianiu zachowań politycznych. Wiedza o naturze instytucji, ich powstawaniu i rozwoju przyczynia się do tworzenia lub ulepszania struktur...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Jak promować działania prospołeczne

  Pomysłów na przezwyciężenie deficytu kooperacji, dóbr publicznych i działania kolektywnego w demokratycznych społeczeństwach jest wiele. Do najważniejszych nalezą rozwiązania instytucjonalne. Rządy i organizacje międzynarodowe tworzą instytucje mające na celu ograniczanie lub regulację dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt działania kolektywnego

  Deficyt działania kolektywnego (kooperacji) w grupach i organizacjach rozpatruje się w teorii racjonalnego wyboru jako problem „jazdy na gapę” (free riding). Przy pomocy modelu racjonalnej jednostki Mancur Olson (1956) sformułował teorię wyjaśniającą zjawisko uchylania się członków grup od solidarnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt dóbr publicznych

  Agregacja racjonalności indywidualnych na poziomie całego społeczeństwa lub dużych grup i organizacji tworzy problem deficytu dóbr publicznych. Dobra publiczne to zasoby (powietrze atmosferyczne, zasoby ryb oceanicznych, bezpieczeństwo publiczne, demokracja) do których bez ograniczeń maja dostęp wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt kooperacji

  Problem dotyczy niezdolności racjonalnych jednostek do podejmowania współpracy w celu osiągnięcia rezultatu najbardziej korzystnego dla wszystkich. Działania podejmowane w warunkach społecznych interakcji, motywowane indywidualną racjonalnością każdej jednostki (maksymalizacja korzyści własnych) po ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 175

  praca w formacie txt

Do góry