Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

  Wójt jest zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy.

  Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

  Mandatu wójta nie można łączyć z mandatem wójta lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada gminy

  Artykuł 18 ustawy gminnej przyjmuje zasadę domniemania właściwości rady, przekazując jej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

  Ponadto ustawa ta określa katalog najważniejszych spraw gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum gminne

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla gminy.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy gminy uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli 18...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁĄDZE GMINY

  W ustawie o samorządzie gminnym używa się pojęcia „władze gminy” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach gminy.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w gminie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy.

  Wspólnota samorządowa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE GMINY

  Gmina jest wzorcem i punktem wyjścia dla wszystkich rozwiązań samorządowych. Początkowo uważana była za pierwotną wspólnotę o charakterze przedpaństwowym, opierającą swój byt na naturalnym prawie lokalnych zbiorowości ludzkich do decydowania o własnych sprawach.

  Takie ujęcie gminy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura administracji rządowej w RP

  1) Do podstawowych kryteriów klasyfikacji należy zaliczyć:

  => sposób powoływania.

  => miejsce w strukturze organizacyjnej administracji publicznej.

  => terytorialny zasięg działania.

  2) W strukturze administracji rządowej RP najwyżej znajdują się naczelne organy AP. Są to te spośród organów AP, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zasadnicze cechy samorządu terytorialnego

  1) Dwa ujęcia pojęcia:

  => Samorząd w znaczeniu prawnym (korporacyjnym)- rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań podane żadnej ingerencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm administracji publicznej

  1)Dualizm- łac. Dualis= podwójny.

  Administrację publiczną (państwową) można podzielić na dwa piony- a. rządową i a. samorządową.

  2) Administracja rządowa- charakter scentralizowany, składa się z dwóch szczebli:

  - centralnego => organów naczelnych i centralnych administracji rządowej.

  - terenowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele zarządzania dobrami i usługami publicznymi wg. V.Ostroma

  -Sektor publiczny zorganizowany jest w ramach instytucji państwowej, gdzie usługi dostarczane są przez system adm publicznej

  - w organizacji usług stosuje się tradycyjną zasadę adm. i podporządkowanie wszystkich pracowników jednej zwierzchniej władzy wykonawczej

  - koordynację działań w sektorze publ...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - JAK WYGLĄDA ORGANIZOWANIE USŁUG PUBLCZNYCH

  Adm.publiczna która działa jako jednostka konsumpcji zbiorowej może organizować usługi przez:

  -zarządzanie swoją własną jednostką wytwórczą np. urząd miejski z własnym wydziałem policji

  - zawiera umowy z prywatną firmą np. o naprawie ulic

  -ustalenie wskaźników poziomu świadczenia usług i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry